Polgári Eljárásjogi Tanszék

Tanszéki
munkatársaink

Tanszéki
dokumentumtár

Oktatott
tárgyak

 

Tanszékvezető: Prof. Dr. Pribula László, egyetemi tanár


Bemutatkozás

A polgári eljárásjog az 1949-ig működő debreceni jogi kar oktatási kínálatának – polgári törvénykezési jog néven – egyik legfontosabb tárgya volt. Kiváló professzorok, Bacsó Jenő, Sárffy Andor neve és munkássága fémjelezték a törvénykezési jog és a hozzá kapcsolódó peres és peren kívüli eljárások színvonalas oktatását.

Az 1996-ban újrainduló debreceni jogi oktatás intézményi-szervezeti rendjének kiépülésével párhuzamosan az önálló Polgári Eljárásjogi Tanszék 2001-ben alakult meg. 2001-ig a polgári jogi tanszék (csoport) körébe tartozott a polgári eljárásjog (az újraalakuláskor polgári törvénykezési jog) oktatása. Az önálló tanszék vezetője dr. Gyekiczky Tamás egyetemi docens lett, a tanszéken oktatott (2007-ig, nyugdíjba vonulásáig) dr. Matúz György egyetemi docens, dr. Bánszegi Judit és dr. Kiss-Gáll Éva tanársegéd (2005-ig), majd 2004-től dr. Molnár Judit egyetemi docens és 2005-től dr. Nyilas Anna egyetemi adjunktus. A tanszék vezetését 2012. április 1-től dr. Pribula László egyetemi tanár vette át. 2014 és 2019 között a tanszék munkatársa volt dr. Zákány Judit egyetemi adjunktus. Óraadóként tanít kötelező tárgyakat és speciális kollégiumokat dr. Drexlerné dr. Karcub Edit ítélőtáblai tanácselnök és dr. Szilvási László törvényszéki bíró. Speciális kollégiumot tart dr. Molnár Tamás közjegyző. Közreműködött az oktatásban és a diákköri tevékenységekben a 2015/16-os tanévben dr. Kőműves Barbara, a 2016/17-es tanévtől a 2019/20-as tanévig dr. Ferenczy Áron, a 2019/20-as tanévtől dr. Bányainé dr. Szepesi Bettina és dr. Béldi-Turányi Noémi Tímea, a 2021/22-es tanévtől dr. Gönczi Barbara és dr. Kaszás Rebeka nappali tagozatos doktorandusz. Kiemelkedő segítséget nyújt a Debreceni Jogi Klinika programjában dr. Pál Szilvia, a Debreceni Ítélőtábla bírósági titkára.

A tanszék személyi összetétele tükrözi a tanszék oktatási stratégiáját, ami a kötelező egyetemi tárgyak mellett minél több, a joggyakorlat fontos és lényeges területeinek oktatási bemutatása. A joganyag fejlődése, a jogászi munka egyre komplexebb ismeretanyaga miatt a két féléves Polgári eljárásjog oktatása kibővült a következő félévben a Nemperes és európai polgári jogi eljárások tárgy keretében az Európai Unió polgári eljárásjoga, illetve a legfontosabb nemperes eljárások sajátos problémáinak vizsgálatával.

A jogi oktatás mellett a tanszék a felelőse az igazságügyi igazgatási szakon a Polgári eljárásjog, a Nemperes és európai polgári jogi eljárások, az Igazságügyi szervezet és igazgatás, az Igazságügyi ügyvitel, valamint az Igazságügyi statisztika; a jogi asszisztens képzésben a Polgári eljárásjog, az Igazságügyi ügyvitel és az Igazságügyi statisztika tantárgyaknak. Az LLM képzésben gondozza az International Commercial Arbitration elnevezésű kurzust. Oktatói közreműködnek a Praetor Szakkollégium tevékenységében, az ingatlanforgalmi, a sportjogi és a fogyasztóvédelmi szakjogász képzésben, valamint a PhD hallgatók oktatásában. Együttműködés alapján állandó kurzusok tartására kerül sor az egyetem Általános Orvostudományi Karán, valamint a Debreceni Hittudományi Egyetemen.

A tanszék munkatársai kutatási témáikkal nagyrészt lefedik a tanszék szakmai működésének területét. Így a perjog 1945 utáni története, a fizetési meghagyásos eljárás, a kis értékű követeléseket érintő igényérvényesítés, az európai polgári eljárásjog rendszere és problémái, az orvosi kártérítési felelősség, a sajtó-helyreigazítás és sportjog alkotják a tudományos munka főbb csomópontjait.

A tanszék oktatási tevékenységét rendszeres diákköri munka egészíti ki. Diákkörünk eddigi legnagyobb eredményei a 2007-es, a 2017-es, majd a 2021-es OTDK Polgári Eljárásjogi Szekciójában elért első helyezések voltak.

Legutóbbi frissítés: 2022. 11. 22. 14:57