Hallgatói tudományos tevékenység


Dr. Balogh Judit
egyetemi docens, TDT elnök

A tudományos diákkör a DE ÁJK felfogásában a hallgatók – oktatók és kutatók szakmai útmutatásával – egy adott tudományterület mélyebb megismerése érdekében kifejtett, önképzőköri jellegű tevékenysége. A DE ÁJK diákköreinek célja – összhangban az Országos Tudományos Diákköri Tanács és a Debreceni Egyetemen működő Tehetségtanács, valamint más diákköri szervezetek célkitűzéseivel – többszintű. Elsődleges célunk, hogy tudományos fórumot teremtsünk a joghallgatók szakterületenkénti, szakirányú érdeklődésének illetve ennek bármilyen formában (előadás, poszter, dolgozat, tanulmány) megnyilvánuló eredményének. Tudományos diákköri tevékenységet az végez, aki – tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésén túlmenően – oktatói-hallgatói műhelymunka keretében vagy egyéb módon kifejtett aktivitásának eredményét TDK-dolgozatban, tudományos publikációban illetve szakmai konferenciákon, értékelhető formában foglalja össze. A munkákat a Karon legalább évente egyszer (de lehetőség szerint félévenként) megszervezett – a nevezett dolgozatok függvényében szekciókra osztott – helyi diákköri konferenciákon lehet bemutatni és megvitatni. A kari tudományos diákköri konferencián előadott, megvitatott és a zsűri által alkalmasnak ítélt dolgozat szerzője – az Országos Tudományos Diákköri Tanács vonatkozó szabályzatai és pályázati felhívásai alapján – munkájával részt vehet a kétévenként megrendezendő Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) illetve az egyéb tudományos diákkonferenciák soron következő rendezvényén.

A tanszéki diákkörök emellett a tanulmányi félévek során egyéb, önképzőköri jellegű tevékenységeket (hazai és nemzetközi szakmai vitákat, perbeszédversenyeket, meghívott előadói üléseket) is szerveznek a hallgatók részére, általában félévenként 2-4 alkalommal.

A diákköri konferenciák és önképzőkörök szervezése során elsődleges célkitűzésünk a meglevő hallgatói érdeklődés kiaknázása illetve kielégítése, a kutatásra, dolgozatok írására való ösztönzés, konzultációk, szakmai viták szervezése, és az egyes szakágak aktuális problémáinak felvetése, feldolgozása. Ennek során – a kar speciális helyzetéből is adódóan – különös gondot kívánunk fordítani a műhelyeinkben folyó tudományos munka mind szélesebb körű megismertetésére, „létünk” és tudásunk, ismereteink disszeminációjára.

A DE ÁJK diákkörének további célkitűzése, hogy szakmai kapcsolatokat építsen ki és tartson fenn más egyetemek, illetve hazai és külföldi képzési helyek diákköreivel vagy hasonló céllal alakult szervezeteivel. E törekvésünk a következő években is kiemelt fontosságú.

Balogh Judit: A tudományos diákköri mozgalom feladata a bolognai rendszerben
Balogh Judit: A tudományos diákköri mozgalom feladata a bolognai rendszerben (diasor)

Legutóbbi frissítés: 2022. 10. 12. 14:14