Fogyasztóvédelmi szakjogász képzés

Fogyasztóvédelmi szakjogász

 

A képzés indítója: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Képzés helye: Debrecen, Kassai út 26.

Szakfelelős: Dr. Hajnal Zsolt, egyetemi docens

A jelentkezés feltétele: Állam- és jogtudományi egyetemi oklevél, jogász szakképzettség

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 15.

A képzés tervezett indítása: 2022. október 1.

Az oktatás formája: személyes jelenlét online közvetítéssel

Képzési idő: 2 félév (levelező tagozat)

Önköltség: 120.000 Ft / félév

Megszerezhető végzettség: Fogyasztóvédelmi szakjogász LL.M.

 

 

Az online jelentkezési lap ide kattintva érhető el

 

 

A képzés célja

 

A képzés azon érdeklődőknek nyújt képzési alternatívát, akik a jogász képzésből hiányzó, széleskörű fogyasztóvédelmi ismeretek megszerzésére törekszenek A képzés célja a fogyasztóvédelmi jog, mint keresztülfekvő jogág, hazai és európai szabályozóinak rendszerszintű ismeretének elmélyítése, a fogyasztóvédelmi magánjog és közjog, az igényérvényesítési mechanizmusok, valamint a speciális fogyasztóvédelmi területek ismereteinek átadása, a szabályok alkalmazásának problémaorientált feldolgozása. Ezek az ismeretek a köz és a magánszférában tevékenykedő jogász szakképzettségű szakemberek számára napjainkban elengedhetetlenek. 

 

Kinek ajánljuk a képzést?

 

A képzés célja a jogász végzettséggel rendelkezők részére a magasabb szintű ismeretek elsajátítása a fogyasztóvédelem terén. A fogyasztóvédelmi jog, mint speciális jogterület oktatására a hagyományos jogászképzés keretei között kevés lehetőség nyílik, ugyanakkor e tudásterület hasznosítására – a fogyasztói tranzakciók és az ezzel kapcsolatos panaszok növekvő száma miatt – egyre nagyobb igény mutatkozik. A képzés unikális a magyar jogi szakirányú továbbképzések rendszerében, így az észak-alföldi régió vállalkozásainál, közigazgatási szerveinél, valamint fogyasztóvédelmi szervezeteinél dolgozó jogászok mellett az ország egész területén érdeklődésre tarthat számot. A hazai és európai szinten is egyre dinamikusabbá váló fogyasztóvédelmi jogalkotással a magánszektor nehezen tud lépést tartani. A gazdaság számára komoly terhet jelentenek a jogszabályokkal nem kompatibilis fogyasztói panaszkezelési, ügyfélszolgálati rendszerek, szabályzatok. A képzésben résztvevő személyek olyan ismeretekkel gazdagodhatnak, melyek révén ezek a felesleges kiadások jelentősen csökkenthetők. A képzés ezen túlmenően hozzájárul az észak-alföldi régióban végzett jogászok elhelyezkedési esélyeinek növekedéséhez is, továbbá a szak a szakirányú továbbképzések körét is szélesíti. A képzés elsősorban azoknak a bíróknak és más gyakorló jogászoknak ajánljuk, akik vállalatokkal, fogyasztói érdekképviseleti szervezetekkel kerülnek munkájuk során kapcsolatba, illetve a közigazgatásban vagy a magánszektorban fogyasztói ügyekkel, jogviták rendezésével foglalkoznak. A képzést a Debreceni Egyetem létesítette, amely egyelőre egyedül Debrecenben elérhető.

A képzés által megszerezhető tudás

 

Az osztatlan jogászképzésben kevés figyelem jut a fogyasztóvédelmi jog komplex problémáinak tárgyalására annak ellenére, hogy a gazdasági szektor működésének alapvető problémájáról van szó, és a fogyasztói tranzakciók száma és volumene az elmúlt évtizedben jelentősen megnövekedett. Erre tekintettel a fogyasztóvédelmi szakjogász képzés egy igen speciális jogi szaktudás elsajátítását célozza. A képzés keretében a hallgatók megismerkedhetnek a fogyasztóvédelmi magánjog és közjog hazai és európai szabályaival, szervezet- és intézményrendszerével, valamint a fogyasztói érdekek hatékony érvényesítése és a vállalkozások jogkövető magatartásának elősegítése érdekében a fogyasztói jogok hagyományos és alternatív érvényesítési lehetőségeivel. Kiemelt figyelem irányul azokra modern fogyasztóvédelmi jogi részterületekre, melyek a nemzeti jogalkalmazás mellett határon átnyúló jogvitákban is egyre hangsúlyosabban jelennek meg (pl. fogyasztóvédelem a hírközlési szektorban, a pénzügyi szektorban). A képzés tárgyalja a fogyasztóvédelmi igazgatás intézményrendszerét, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos állami feladatokat, de rálátást nyújt az üzleti kommunikációval összefüggő fogyasztóvédelmi kérdésekre is (pl. versenyjog, reklámjog). A képzés keretében fontosnak tartjuk azt a szemléletmódot, mely a fogyasztóvédelmi jogot nem protekcionista, hanem preventív jelleggel közelíti meg, ezáltal a vállalkozások számára megfelelő tájékoztatási és panaszkezelési mechanizmusok kidolgozására és végrehajtására is felkészítjük a képzésben résztvevőket.

A képzésben résztvevő hallgatók megismerik a fogyasztóvédelmi jog szabályozói mellett a bírói gyakorlat jogfejlesztő és értelmező szerepét. A képzésbe bevont szakemberek (minősített oktatók) segítségével az érdeklődő hallgatók hasznos elméleti és gyakorlati tudásra tehetnek szert, amelyet hatékonyan alkalmazhatnak munkavégzésük során.

A képzés célja, olyan jogász szakemberek képzése, akik a fogyasztóvédelmi jog magánjogi és közjogi kereteinek elsajátításával ismerik és alkalmazzák a hazai és európai fogyasztóvédelmi szabályokat, általános és szakági piacfelügyeleti rendszereket. Képesek a fogyasztóvédelmi vonatkozású joganyagot magánjogi és közigazgatási eljárásokban alkalmazni, vagy a fogyasztói érdekeket ezen eljárások során képviselni.

 

Főbb kurzuscsoportok

 

  • A legfontosabb szakmai tantárgyak, amelyek egyúttal a záróvizsgán is szerepelnek
  • A fogyasztóvédelem igazgatása és szervezetrendszere
  • Fogyasztói szerződések, atipikus fogyasztói szerződések
  • A fogyasztói jogérvényesítés módszere

 

A képzés mintatanterve

 

    Hálóterv

Fogyasztóvédelmi szakjogász    

    Óraszám (elmélet+gyakorlat), számonkérési forma, kredit    

    I. szemeszter    

    II. szemeszter    

    Tantárgy neve    

    óraszám    

    kredit    

    óraszám    

    kredit    

    A fogyasztóvédelmi jogi szabályozás alapjai     

    8+0
k    

    5    

    
    

    
    

    Fogyasztóvédelmi igazgatás és szervezetrendszer    

    6+0
k    

    4    

    
    

    
    

    Fogyasztói szerződések     

    6+0

k    

    4    

    
    

    
    

    Fogyasztói atipikus szerződések     

    8+0

k    

    5    

    
    

    
    

    Utazási szerződések, utasjogok     

    6+0

k    

    4    

    
    

    
    

    Fogyasztói jogérvényesítés      

    4+4

k    

    4    

    
    

    
    

    Fogyasztói alternatív vitarendezés    

    4+4

k    

    4    

    
    

    
    

    Üzleti kommunikáció joga      

    
    

    
    

    6+2
gy    

    5    

    Termékbiztonság és piacfelügyelet     

    
    

    
    

    6+2

k    

    5    

    Pénzügyi fogyasztóvédelem    

    
    

    
    

    8+0

k    

    5    

    Hírközlési szolgáltatások joga      

    
    

    
    

    8+0

k    

    5    

    Közszolgáltatási szerződések     

    
    

    
    

    8+0

k    

    5    

    Szakdolgozat (felkészítő, egyéni konzultáció)    

    
    

    
    

    0+10

ai    

    5    

    Óraszám/kreditszám (szemeszterenként)    

    50    

    30    

    50    

    30    

    Rövidítések: k=kollokvium, b=beszámoló, gy=gyakorlati jegy, ai=aláírás)

DE ÁJK = Debreceni Egyetem, Állam-és Jogtudományi Kar    

     

 

Legutóbbi frissítés: 2022. 11. 17. 07:23