Kriminalisztikai szakokleveles rendvédelmi szakember

Kriminalisztikai szakokleveles rendvédelmi szakember

 

A képzés indítója: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Képzés helye: Debrecen, Kassai út 26.

Szakfelelős: Prof. Dr. Elek Balázs, egyetemi tanár

A jelentkezés feltétele: jogi és igazgatási képzési terület igazgatási képzési ág bűnügyi igazgatási, illetve rendészeti igazgatási alapképzési szakokon (azok szakirányain), valamint a nemzetvédelmi és katonai terület védelmi képzési ág alapképzési szakjain szerzett oklevél és szakképzettség. Bekapcsolódhatnak a képzésbe a fenti képzési területeken szerzett főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezők.

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 15.

A képzés tervezett indítása: 2022. október 1.

Az oktatás formája: személyes jelenlét (és kiegészítő jelleggel online)

Képzési idő: 4 félév (levelező tagozat)

Önköltség: 120.000 Ft / félév

Megszerezhető végzettség: Kriminalisztikai szakokleveles rendvédelmi szakember

 

Az online jelentkezési lap ide kattintva érhető el

 

A képzés célja

 

A képzés segítséget nyújt ahhoz, hogy a speciális szaktudás birtokában a kriminalisztikai szakember felismerje a felmerült jogi problémák lényegét, azok megoldása érdekében képes legyen kapcsolatot teremteni, együttműködni más, elsősorban jogász szakemberekkel, különböző szakértőkkel. A képzés alkalmassá tesz a munkavégzés során felmerülő problémamegoldásban a büntető eljárásjog és büntető anyagi jog mellett különösen a közigazgatási jogi és polgári jogi vonatkozások társítására, a szakterület nemzetközi együttműködési szabályainak áttekintésére. Megismertet az Európai Uniós szabályozással, valamint kiemelt jelentőséggel a bírói gyakorlattal, mindezt annak érdekében, hogy a felmerülő jogi kérdésekkel kapcsolatban a szakmai és háttértudományi területekre vonatkozó ismeretek alkalmazásával együtt a változó szakmai ismeretekre való reagálási készség megszerezhető legyen. A hallgatók elsajátítják a jogszabályok rendszerben történő értelmezésének és gyakorlati alkalmazásának képességét is.

 

Kinek ajánljuk a képzést?

 

A jogalkalmazás különböző területein tevékenykedő rendőrtiszteknek, akiknek érdekük, hogy a különleges szakértelmet igénylő kriminalisztikai szakkérdésekben kellő jártasságot szerezzenek, a kapcsolódó tudományokban (orvostudomány, műszaki tudományok, közgazdaság-tudományok) véleményt adó szakértők vizsgálati módszereit és a vélemények lényegi kérdéseit szakszerűen értékelni, mérlegelni tudják.

 

A képzés által megszerezhető tudás

 

A képesítést megszerző jogászok alkalmassá válnak a kriminalisztikai problémák felismerésére, ezen A képesítést megszerző rendőrtisztek alkalmassá válnak a kriminalisztikai problémák felismerésére, ezen belül az igazságügyi, orvostani, igazságügyi könyvszakértői, műszaki-technikai feltételek alapvető kereteinek megértésére, elsajátítják a kapcsolódó jogi megoldások értelmezésének készségét, tárgyalási és kommunikációs készségeket, a társadalmi részvétel különös jelentősége miatt konfliktuskezelési készségeket, és a mindehhez alapvetően szükséges rendszerező és feladatmegoldó készségeket. A képzés az alapvető jogi ismereteken túl a szakképzettséghez, az ellátott feladatkörhöz (vezetői tevékenységhez) igazodó meghatározott körű szaktudást, többes szakértelmet biztosít. Ennek részeként meghatározott szakjogi és szakértői területeken olyan alapvető ismereteket szereznek a szakemberek, amelynek birtokában önállóan képesek egyes jogi, illetőleg szakértői ismereteket feltételező problémák megoldására, jogalkalmazói feladatok ellátására.

 

Főbb kurzuscsoportok

 

  • Kriminalisztikai elmélet: A kriminalisztika rendszere (belső tagozódása) és helye a bűnügyi tudományok sorában, a kriminalisztika fejlődési perspektívái és tendenciái, kriminalisztikai intézmény- és módszertörténet, bizonyításelmélet
  • Orvosszakértői ismeretek: Igazságügyi orvostan, igazságügyi elmekórtan, toxikológia, kábítószer-analitika, humángenetika
  • Igazságügyi műszaki ismeretek: anyagismeret, gépészeti, számítástechnikai, technológiai, villamosságtani, távközlési, környezetvédelmi, iparjogvédelmi, gépjármű ismeretek
  • Igazságügyi könyvszakértői ismeretek: Számviteli ismeretek, gazdasági elemzés fogalma és módszerei, pénzügyi alapismeretek, értékpapírok, tőzsde, biztosítások
  • Kriminalisztikai ismeretek: okmányszakértői ismeretek, kriminalisztikai hang-, kép-, szag-, beszéd-, írásazonosítás, helyszíni szemle, mikromaradványok, daktiloszkópia, nyomszakértés, ballisztika
  • Büntetőügyek legfelsőbb bírósági gyakorlata: élet- és személy elleni bűncselekmények, gazdasági és vagyon elleni bűncselekmények, közlekedési bűncselekmények, korrupciós bűncselekmények, a büntetőeljárás legfontosabb gyakorlati kérdései, a bűncselekmények minősítése, büntetéskiszabás
 

A képzés mintatanterve

Hálóterv

Kriminalisztikai rendvédelmi szakember képzés

Óraszám (elmélet+gyakorlat), számonkérési forma, kredit

I. szemeszter

II. szemeszter

III. szemeszter

IV. szemeszter

Tantárgy neve

órasz.

kredit

órasz.

kredit

órasz.

kredit

órasz.

kredit

Bizonyításelmélet

6+0
ai

5

 

 

 

 

 

 

Kriminalisztika elmélet

8+0
ai

5

 

 

 

 

 

 

A büntetőeljárás gyakorlati alapkérdései

10+0 k

8

 

 

 

 

 

 

Igazságügyi orvostan

8+4
k

8

 

 

 

 

 

 

Jogi informatika

0+4 gy

4

 

 

 

 

 

 

Igazságügyi pszichológia és elmekórtan

 

 

8+2 k

6

 

 

 

 

Kábítószer analitika és drogprevenció

 

 

5+0
b

4

 

 

 

 

Humángenetika

 

 

5+0
b

4

 

 

 

 

Igazságügyi műszaki ismeretek I.

 

 

10+0 k

8

 

 

 

 

Kriminalisztikai azonosítás

 

 

10+0 k

8

 

 

 

 

Igazságügyi műszaki ismeretek II.

 

 

 

 

5+0
k

8

 

 

Közlekedési bűncselekmények kriminalisztikája

 

 

 

 

10+0 k

7

 

 

A számvitel alapjai és igazságügyi könyvszakértés

 

 

 

 

5+0
k

6

 

 

Igazságügyi írásvizsgálat és okmányszakértés

 

 

 

 

6+0 ai

2

 

 

Krimináltechnika

 

 

 

 

 

8+0
k

5

 

 

Kihallgatási taktika

 

 

 

 

6+0 ai

2

 

 

A személy elleni bűncselekmények ítélkezési gyakorlata

 

 

 

 

 

 

5+0
k

5

A gazdasági és vagyon elleni bűncselekmények ítélkezési gyakorlata

 

 

 

 

 

 

3+3
k

5

A büntetéskiszabás elméleti és gyakorlati kérdései

 

 

 

 

 

 

8+0 ai

3

Krimináltaktika

 

 

 

 

 

 

10+0 k

6

Statisztikai és bűnelemzés

 

 

 

 

 

 

2+0 ai

1

Szakdolgozat (konzultáció)

 

 

 

 

 

 

0+10 ai

10

Óraszám/kreditszám (szemeszterenként)

40

30

40

30

40

30

41

30

Rövidítések: k=kollokvium, b=beszámoló, gy=gyakorlati jegy, ai=aláírás)

DE ÁJK = Debreceni Egyetem, Állam-és Jogtudományi Kar

Legutóbbi frissítés: 2022. 11. 17. 07:43