Humánpolitikai szakember (HR-tanácsadó)

HR-tanácsadó

 

A képzés indítója: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Képzés helye: Debrecen, Kassai út 26.

Szakfelelős: Dr. Nádas György, habil. egyetemi docens

A jelentkezés feltétele: gazdaságtudományok, társadalomtudományok képzési területén továbbá az igazgatási képzési ágban alapképzésben szerzett oklevél és szakképzettség, főiskolai és egyetemi végzettség.

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 15.

A képzés tervezett indítása: 2022. október 1.

Az oktatás formája: személyes jelenlét (és kiegészítő jelleggel online)

Képzési idő: 4 félév (levelező tagozat)

Önköltség: 120.000 Ft / félév

Megszerezhető végzettség: HR-tanácsadó

 

Az online jelentkezési lap ide kattintva érhető el

 

A képzés célja

 

A képzés célja, hogy a gazdasági élet és a közigazgatás különböző területein dolgozó gazdaságtudományi, társadalomtudományi képzési területeken, továbbá az igazgatási képzési ágban végzett szakemberek számára biztosítsa az alapképzettségükhöz kapcsolódó mindazon jogi ismeretek megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek vezetői vagy más munkakörben, továbbá vállalkozói vagy más gazdasági tevékenységük során komplex - így meghatározott körű jogi szaktudást is igénylő - feladatok ellátására. A képzés segítséget nyújt ahhoz, hogy a speciális szaktudás birtokában az adott szakember felismerje a felmerült jogi problémák lényegét, azok megoldása érdekében képes legyen kapcsolatot teremteni, együttműködni más, elsősorban jogász szakemberekkel.

 

Kinek ajánljuk a képzést?

 

A képzés gazdaságtudományi, társadalomtudományi képzési területeken, továbbá az igazgatási képzési ágban alapképzésben és mesterképzésben végzett pályakezdők és tudásukat frissíteni szándékozó szakemberek számára ajánlható.

 

A képzés által megszerezhető tudás

 

A képzésben részt vevők képessé válnak az adott szakterületen felmerült problémák felismerésére, és munkajogilag megfelelő és egyben az emberi erőforrás gazdálkodás szempontjaira figyelemmel történő megoldások kialakítására. Tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelő képességet, áttekintési és rendszerező képességet, kreatív vezetői és szervezői ismereteket és attitűdöt sajátítanak el. A képzés segítséget nyújt ahhoz, hogy a speciális szaktudás birtokában az adott szakember felismerje a felmerülő jogilag releváns, munkáltatással kapcsolatos problémák lényegét, azok megoldása érdekében képes legyen kapcsolatot teremteni, együttműködni más szakemberekkel. A szakemberek képessé válnak a megszerzett szakmai ismeretek gyakorlati alkalmazására, a szakterület változó ismeretei és a vonatozó jogszabályok önálló feldolgozására és alkalmazására. A munkajoggal kapcsolatos teljes körű ismeretanyag mellett a munkajogi jogalkalmazás gyakorlati ismeretei is átadásra kerülnek. A klasszikus személyzeti feladatok ellátásán túl a képzés megfelelő kompetenciákat biztosít a modern HR vezetői feladatok ellátásához, a munkaerő-gazdálkodás hatékonyabbá tételéhez. A képzés kiterjed a megfelelő szakember kiválasztásához kapcsolódó jogi, gazdasági és praktikus pszichológiai ismeretektől kezdődően a racionális munkaszervezés, szervezett feladatelosztás eszközeinek megismerésére; a munkavédelem, a munkaügyi ellenőrzés gyakorlatának megismerésére; a foglalkoztatás adójogi, társadalombiztosítási vonatkozásainak elemzésére; a munkaviszony megszüntetés lehetséges veszélyeire, a vitarendezés alternatív megoldásaira. A szakirányú továbbképzés céljának megfelelően az érintett humánpolitikai szakemberek, munkahelyi vezetők részére a szakképzettségükhöz, az ellátott feladatkörükhöz (vezetői tevékenységükhöz) igazodó meghatározott körű szaktudást, többes szakértelmet biztosít a képzés. Ennek részeként képessé válnak az általuk végzett tevékenység komplex értékelésére, színesíteni tudják feladatkörüket, a munkáltató szervezetfejlesztéséhez hatékony segítséget tudnak nyújtani. A képzésben résztvevő humánpolitikai területen dolgozó szakemberek a képzés során együttműködve is új ismereteket szerezhetnek. Az érintett képzési területeken valamennyi, a képzésben részt vevő szakember hasznosíthatja a megszerzett szaktudást munkaköri (vezetői) feladatai ellátása során, szakmai előmenetelében, illetve a munkáltatói tevékenységében is. A szakon végzettek munkájához szükséges a tolerancia, empátia, illetve számos esetben a stressztűrő képesség, melynek elsajátításában, illetve feldolgozásában nyújt segítséget a szakirányú továbbképzés. A humánpolitikai területen dolgozóknak fokozottan figyelemmel kell lenniük az emberi kapcsolatok kialakításának mikéntjére, mely nem csak egy-egy viselkedési szituáció megoldását jelenti, hanem általános készséggé kell, hogy váljon. A szakirányú továbbképzés szemléletmódját, a tárgyak rendszerét ezirányú viselkedés feltételezése, elvárása és kialakítása hatja át.

 

Főbb kurzuscsoportok

 

  • Munkajogi ismeretek: Munkajogi ismeretek; Kollektív munkajog; Alternatív vitarendezés; Munkavédelem, munkaügyi ellenőrzés; Munkabiztonság, munkaegészségügy
  • Társadalombiztosítási és foglalkoztatáspolitikai ismeretek: Társadalombiztosítási jog; Foglalkoztatáspolitika; Foglalkoztatás az EU-ban és a nemzetközi színtéren
  • Emberi erőforrás gazdálkodási ismeretek: Emberi erőforrás gazdálkodás; Szervezeti ismeretek; Vezetési ismeretek
  • Pénzügyi alapismeretek
  • Pszichológiai alapismeretek, munkapszichológia
 

A képzés mintatanterve

Hálóterv

HR szakokleveles tanácsadó szak

Óraszám (elmélet+gyakorlat), számonkérési forma, kredit

I. szemeszter

II. szemeszter

III. szemeszter

IV. szemeszter

Tantárgy neve

órasz.

kredit

órasz.

kredit

órasz.

kredit

órasz.

Munkajogi ismeretek I.

8+4+0
k

8

 

 

 

 

 

Társasági jog (Szervezeti ismeretek)

5+0
 ai

6

 

 

 

 

 

Pénzügyi jog (Adózási kérdések, bérszámfejtés)

5+0
ai

5

 

 

 

 

 

Szociális jog (Foglalkoztatáspolitikai ismeretek)

6+0
k

5

 

 

 

 

 

Humánerőforrás menedzsment I.

12+0
 k

6

 

 

 

 

 

Munkajogi ismeretek II.

 

 

0+6
gy

5

 

 

 

Humánerőforrás menedzsment II.

 

 

10+0
 k

5

 

 

 

Munkapszichológia (tréning)

 

 

0+6
gy

5

 

 

 

Vezetés-szervezés, stratégiai menedzsment (Vezetési ismeretek (tréning)

 

 

0+4
 gy

3

 

 

 

Felelős vállalatirányítás (CSR, vállalati etika, média; Foglalkoztatás az EU-ban és a nemzetközi színtéren)

 

 

4+0
 k

4

 

 

 

Munkaügyi kapcsolatok, ADR (Kollektív munkajog)

 

 

0+6

gy

5

 

 

 

Rekreáció (Munkaegészségügy, munkabiztonság)

 

 

0+4
gy

3

 

 

 

Toborzás, kiválasztás, karriermenedzsment (Munkajogi ismeretek III.)

 

 

 

 

0+10
gy

6

 

Munkavédelem, munkaügyi ellenőrzés

 

 

 

 

10+0
k

6

 

Együttműködési kompetenciák (Alternatív vitarendezés)

 

 

 

 

0+6
gy

6

 

Tárgyalástechnika (Alternatív vitarendezés)

 

 

 

 

0+6
gy

6

 

Adatvédelem, esélyegyenlőség, hazai és európai jogi ismeretek

 

 

 

 

0+8
gy

6

 

Szakdolgozat (felkészítő, egyéni konzultáció)

 

 

 

 

 

 

0+15

 ai

Záróvizsga felkészítő

 

 

 

 

 

 

25+0
ai

Óraszám/kreditszám (szemeszterenként)

40

30

40

30

40

30

40

Rövidítések: k=kollokvium, b=beszámoló, gy=gyakorlati jegy, ai=aláírás)

DE ÁJK = Debreceni Egyetem, Állam-és Jogtudományi Kar

Legutóbbi frissítés: 2022. 11. 17. 07:51