Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék

Tanszéki
munkatársaink

Tanszéki
dokumentumtár

Oktatott
tárgyak

 

Tanszékvezető: Dr. Madai Sándor, habil.egyetemi docens


Bemutatkozás

Tanszékünket tanszékvezetőként dr. Madai Sándor habilitált egyetemi docens vezeti. A Tanszék oktató munkájában két egyetemi docens, egy adjunktus és egy tanársegéd vesz részt, valamint óraadóként több évtizedes gyakorlattal rendelkező bírók, illetve – különösen a záróvizsgák időszakában – a szakma országosan ismert és elismert képviselői. Oktatási tevékenységünk mind a jogász, mind az igazgatásszervező szakokhoz kapcsolódik, az előbbi szakon a négy féléves Büntetőjog, illetve a Kriminológia tárgyak révén, az utóbbi szakon a Rendészeti igazgatás és a Közigazgatási büntetőjog tárgyakon keresztül. Kutatási tevékenységünk a büntetőjog általános és különös részére egyaránt kiterjed.

A debreceni jogászképzés 1996-ban történő újraindítása természetszerűleg magával hozta a büntetőjogi képzés - mint főkollégium - ismételt beindítását. A debreceni Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszéken a hazai büntetőjog-tudomány jeles képviselői vettek részt az oktató-kutató munkában, például dr. Kránitz Mariann, dr. Domokos Andrea, dr. Timoránszky Péter.

A Tanszék vezetője 2002 és 2011 között dr. habil. Blaskó Béla egyetemi docens volt, aki jelenleg óraadó egyetemi tanárként segíti a Tanszék munkáját. 2011 nyara óta a Tanszéket tanszékvezetőként dr. Madai Sándor egyetemi docens vezeti. A Tanszék további, státuszban lévő oktatói: dr. habil. Görgényi Ilona egyetemi docens, dr. Pápai-Tarr Ágnes egyetemi adjunktus és dr. Sipos Ferenc egyetemi tanársegéd. A Tanszék oktató munkájában óraadóként több évtizedes gyakorlattal rendelkező bírók - így dr. Kovács Piroska c. egyetemi docens, dr. Balla Lajos c. egyetemi docens, illetve a fiatalabb nemzedék képviselőjeként PhD hallgatóként dr. Elek László és dr. Miskovics Mariann – is részt vesznek. A felsorolt kollégák mellett – különösen záróvizsga időszakban – a szakmai országosan ismert és elismert képviselői nyernek meghívást Tanszékünkre.

A Tanszék oktatási profiljába számos tantárgy tartozik. A jogászképzésben klasszikusan az egyik legfontosabb tantárgyként kerül jegyzésre a Büntetőjog című tárgy, melyet a debreceni karon a II., illetve a III. évfolyamon tanulnak a hallgatók. Előbbi két szemeszter az általános részt, míg utóbbi kettő a különös részt fogja át. Az előadások mellett – mind általános, mind különös részből – szemináriumok segítik a tananyag hatékony elsajátítását. Szintén a jogászképzés keretében jegyzi a Tanszék a Kriminológia című tárgyat, melyre IV. évfolyamon kerül sor. Mindkét főtárgyhoz számos szabadon választható tárgy is kapcsolódik. Az igazgatásszervező képzésben szintén jelentős részt vállal a Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék, jegyzi egyfelől a Rendészeti igazgatás című tárgyat, másfelől jelentős részt vállal a Közigazgatási büntetőjog című tárgy oktatásából.

A büntetőjog általános és különös része egyaránt a Tanszék kutatási területéhez tartozik. Kiemelt figyelmet kap a bűnösség dogmatikai kérdésköre, a katonákra vonatkozó szabályrendszer, a büntethetőségi akadályok, a kárhelyreállító igazságszolgáltatás, az orvosi műhiba problémaköre, a vagyon elleni bűncselekmények elméletei és gyakorlati megítélése.

A Tanszék kiemelkedő jelentőséget tulajdonít a tehetséggondozásnak a TDK tevékenység, illetve a doktori képzés területén is. A Kar hallgatói közül – a Tanszékünk profiljába eső szakmai szekciókban - rendszeresen „indulnak” és érnek el szép eredményeket felkészült és tehetséges fiatalok pályamunkáikkal az OTDK konferenciákon.

Legutóbbi frissítés: 2022. 11. 22. 14:54