Büntető Eljárásjogi Tanszék

Tanszéki
munkatársaink

Tanszéki
dokumentumtár

Oktatott
tárgyak

 

Tanszékvezető: Prof. Dr. Elek Balázs, egyetemi tanár


Bemutatkozás

A Büntető Eljárásjogi Tanszéket alapításától 2014. március 1-ig, 65. életévének betöltéséig dr. Kardos Sándor habilitált egyetemi docens vezette. Ekkor vette át a Tanszék vezetését dr. habil. Elek Balázs egyetemi docens. A Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara a korábbi tanszékvezetőnket születésnapja alkalmából egy tanulmánykötettel köszöntette, melyben a Kar oktatói mellett ismert jogtudósok és gyakorló jogászok is publikáltak. [Igazság, ideál és valóság: tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére (szerk.: Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea Noémi), Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke, Debrecen, 2014.]

A tanszékvezető, Prof. Dr. Elek Balázs PhD a Debreceni Ítélőtábla büntető ügyszakos tanácselnöke. Dr. habil. Kardos Sándor PhD és dr. Szabó Krisztián PhD egyetemi docensek ügyvédként praktizálnak. Dr. Tóth Andrea Noémi PhD egyetemi adjunktus két év kúriai gyakorlat után 2016. február 1-jétől a Kúria Büntető Kollégiumának főtanácsadója. Dr. Bíró Gyula PhD címzetes egyetemi docens korábban rendőr alezredesként dolgozott. 

Tanszékünk a jogász, az igazgatásszervező, az igazságügyi igazgatás és a jogi asszisztens szakképzésben a büntetőeljáráshoz és a szabálysértési eljáráshoz kapcsolódó kötelező tárgyak oktatását látja el mind nappali, mind levező tagozaton.
Jogász szakon harmadév második félévétől a Büntetőeljárási jog főtárgyat oktatjuk a kapcsolódó gyakorlatokkal együtt, melyet három félév után szigorlat zár. A Tanszék gondozza a Büntetésvégrehajtási jog és a Kriminalisztika tárgyakat is, óraadók segítségével. Előbbit Szabóné dr. Szentmiklóssy Eleonóra bíró, az utóbbit dr. Bíró Gyula PhD. címzetes egyetemi docens jegyzi. Igazgatásszervező szakon a Közigazgatási büntetőjog szigorlati és záróvizsga tárgyat, igazságügyi igazgatás szakon két félévben a Büntetőeljárási jogot oktatjuk, ez utóbbihoz a második félévben gyakorlat is kapcsolódik. A jogi asszisztens szakképzésben egy féléven át a kollokviummal záruló Büntetőeljárási jog tárgyat jegyezzük. Mind az igazságügyi igazgatás, mind pedig a jogi asszisztens képzésben a büntető eljárásjog a záróvizsga részét is képezi.

Mindezek mellett számos szabadon választható tárgyat kínálunk az érdeklődő hallgatók számára. Megismerkedhetnek a híres angol-amerikai bűnperekkel; a büntetőeljárás történetével; a bizonyítással a büntetőeljárásban; a személyi bizonyítékokkal a büntetőperekben; a szabálysértési eljárásjoggal; közlekedésbiztonsággal és drogprevencióval; a tárgyalásvezetéssel, valamint az élet elleni büntetőügyek bírói gyakorlatával.
Kosaras tárgyként a Tanszék gondozásában a Büntetőeljárás az európai emberi jogi ítélkezés tükrében; a Kriminalisztika és a Büntetésvégrehajtási-jog vehető fel. A Tanszék a Kriminalisztikai szakjogász, illetve a Kriminalisztikai szakokleveles rendvédelmi szakemberképzésben is meghatározó szerepet vállal, dr. Elek Balázs tanszékvezető, dr. Bíró Gyula címzetes egyetemi docens közreműködésével.

A Tanszék aktív szerepet vállal az egyetemi oktatás gyakorlati oldalának fejlesztésében is. A Debreceni Ítélőtábla és a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának megállapodása értelmében 2014 márciusában megalakult a „Jogi Klinika” gyakorlati képzés, melynek keretében büntető ügyszakban háromfős hallgatói csoportok kerülnek kialakításra. A csoportok instruktorai: dr. Balla Lajos címzetes egyetemi docens, az Ítélőtábla elnöke, dr. Elek Balázs tanszékvezető. E képzési formában a hallgatók az elméleti oktatásban megismert tudás fő gyakorlati aspektusait ismerhetik meg a Debreceni Ítélőtáblán folyó gyakorlati oktatás keretében, mely egyrészt segíti az aktuális tanulmányokat, másrészt segítséget nyújthat a pályaválasztásban is.

A Tanszék kutatási területe szűkebb értelemben a személyi jellegű bizonyítékok, a vallomás befolyásolása, a tanúvédelem, a katonai büntetőeljárás, a kényszerintézkedések, a tényállás megalapozottsága, az eljárási szabálysértések, tágabb értelemben pedig a büntetőeljárás egészét átfogó témák, így például a tisztességes eljáráshoz való jog, és a jogerő kérdésköre.

A Tanszék a tehetséggondozásra kiemelt figyelmet fordít. Ennek keretében az oktatók felügyelete mellett a büntetőeljáráshoz kapcsolódóan számos évfolyamdolgozat, szakdolgozat készült, az érdeklődő hallgatók pedig ezeket továbbfejlesztve TDK, illetőleg OTDK dolgozatot is készítettek, melyek közül Tarr Ágnes 2003-ban III. helyezést és különdíjat kapott („Vádlaku- lemondás a tárgyalásról” című dolgozatával), Sztancs Edit 2009-ben II. helyezést ért el („A törvényes vád, mint a büntetőeljárás megindításának feltétele” című dolgozatával). A 2015-ben rendezett XXXII. OTDK-n Szabó Zsófia Büntetőeljárási jog I. szekcióban II. helyezést ért el („A sajtó és a nyilvánosság szerepe a büntetőeljárásban” című dolgozatával).
A Tanszék a Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszékkel közösen 2015 április 15-én perbeszédversenyt szervezett, hogy a hallgatók az elméleti tudásukat a gyakorlatba is átültethessék. E verseny egyik győztese, Gábri Angéla a 2015. április 30-án, az ELTE-n rendezett Országos Büntetőjogi Perbeszédversenyen is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, ugyanis ügyész kategóriában II. helyezést ért el.
Bekapcsolódva a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjába az oktatók több hallgatót is tutorálnak, melynek keretében számos, megjelentetésre alkalmas publikáció született. A tanszéken jelenleg több levelező tagozatos hallgató folytat doktori tanulmányokat.

A Tanszék már-már hagyományként minden évben konferenciát szervez valamely jelentős büntetőeljárási problémát körbejárva, illetőleg a büntetőeljárás és egyéb tudományterület kapcsolódási pontjait megvilágítva.

  • 2010. március 5-én A büntető ítélet igazságtartalma címmel rendezett konferencia, mely az igazság megállapítás jelenkori problémáit tárta fel, s mutatta be a legújabb jelenkori fejleményeket. A konferencia utókiadványa: A büntető ítélet igazságtartalma, (szerk.: Erdei Árpád), Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2010.
  • 2010. november 2-án Bűntények a könyvtárszobából- Bűn és irodalom című konferencia, amelyet a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke és a Bölcsészettudományi Kar Angol Irodalom Tanszéke közösen rendezett. A rendezvényen mindkét kar oktatói, valamint külső előadók tartottak előadást a jog és az irodalom közös pontjait keresve ismert irodalmi művekben.
  • 2011. november 4-én Az orvosszakértő a büntetőeljárásban című konferencia, mely a szakértő szerepével és munkájával kapcsolatos, büntetőeljárásban során felmerülő kérdéseire igyekezett választ adni a szakma jeles képviselőinek részvételével. A konferencia utókiadványa: Az orvosszakértő a büntetőeljárásban, (szerk.: Elek Balázs), Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke, Debrecen, 2012.
  • 2013. április 18-án Bűn és irodalom II. konferencia, amelyen a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke és az ELSA Debrecen szervezésében a Kar oktatói, bírák és ügyvédek igyekeztek híres-hírhedt történeteken keresztül a büntetőjog világát a laikusokhoz és elsősorban a fiatalabb korosztályhoz közelebb vinni.
  • 2013. október 29-én a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszékének és a Büntető Eljárásjogi Tanszékének közös szervezésében a tudományos hét keretében került sor a Fiatalkorúak a büntető igazságszolgáltatásban című konferenciára. A Kassai úti Campus legnagyobb, 150 fő befogadására képes előadóterme a rendezvény kezdetére megtelt a fiatalkorúak büntetőjoga, illetőleg az új Btk. hozta változások iránt érdeklődő közönséggel.
  • 2014. december 12-én a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke együttműködve Magyarország Igazságügyi Minisztériumával rendezte meg az „Útban a bírói meggyőződés felé- a készülő büntetőeljárási törvény kodifikációja” című tudományos konferenciát, melyen a kodifikációban közreműködő elméleti és gyakorlati szakemberek és más egyetemek vezető oktatói is előadást tartottak. A „Kutatások a büntetőeljárás világában” című szekcióban a Tanszéken doktori tanulmányokat folytató hallgatók mutatták be legújabb kutatási eredményeiket. A konferencia utókiadványa: Úton a bírói meggyőződés felé: a készülő büntetőeljárási törvény kodifikációja (szerk.: Elek Balázs, Miskolczi Barna), Printart-Press, Debrecen, 2015.
  • 2015. június 5-én a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi valamint Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszéke rendezte meg a Bűnügyi Oktatók Találkozóját (BOT). A találkozó szervezésében a Kar együttműködött a Debreceni Ítélőtáblával, melynek impozáns épülete adta a rendezvény helyszínét. A BOT kiemelkedik a konferenciák sorából, hiszen évente egyszer (a hagyomány szerint minden év június első péntekén) itt találkozik az ország valamennyi egyetemének bűnügyi tudományterületen dolgozó oktatója, kutatója, s a plenáris ülés tudományos előadásait követően kiváló alkalom nyílik a személyes tapasztalatcserére.
Legutóbbi frissítés: 2022. 11. 22. 14:54