Fiatalkorúak a büntető igazságszolgáltatásban c. konferencia beszámoló

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszékének, és a Büntető Eljárásjogi Tanszékének közös szervezésében a tudományos hét keretében 2013. október 29-én került sor a Fiatalkorúak a büntető igazságszolgáltatásban című konferenciára.

A Kassai úti Campus legnagyobb, 150 fő befogadására képes előadóterme a rendezvény kezdetére megtelt a fiatalkorúak büntetőjoga, illetőleg az új Btk. hozta változások iránt érdeklődő közönséggel.

A konferenciát Dr. habil. Bencze Mátyás gazdasági és külügyi dékánhelyettes nyitotta meg. Köszöntőjében külön is üdvözölte a Karon kívülről érkezett hallgatóságot, kiemelten az érdeklődő középiskolásokat, hiszen a résztvevők a hétköznapokban is megjelenő, társadalmi témákat feldolgozó előadások segítségével némi rálátást nyerhetnek a minket körülvevő társadalmi világ problémáira, kitöltve ezzel a középiskolai oktatásban e területen mutatkozó hiányt.

Első előadó Dr. habil. Elek Balázs egyetemi docens, ítélőtáblai tanácselnök volt, aki elmondta, hogy abban az esetben, amikor egy- egy tanácsa előtt fekvő ügyben az időbeli hatály kérdését vizsgálva a régi és az új Btk. alkalmazása között kell választani, rendre az utóbbi mellett döntenek, mert számos ponton enyhébb szabályokat tartalmaz. Ugyanakkor több példát idézve kitért előadásában az új Btk. eddigiekhez képest szigorúbb szabályaira is. E bevezető előadással átfogó képet kapott a hallgatóság az új Btk. szemléletéről, melyet az ezt követőek tovább árnyaltak egy-egy speciális területet elemezve.

Fiatalkorúak a büntető igazságszolgáltatásban c. konferencia

Dr. Madai Sándor egyetemi docens, a Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék vezetője előadásában a pornográf felvételek büntetőjogi megítéléséről beszélt. A szabályozástörténet rövid bemutatása után a büntetés főbb indokait, majd az elkövetői kört jellemezte, ezt követően pedig részletesen a gyermekpornográfia tényállását elemezte.

Dr. Háger Tamás meghívott óraadó, a Debreceni Ítélőtábla bírája „Fiatalkorúak a rács mögött” című előadásában kifejezetten a fiatalkorúakkal szemben alkalmazható szabadságelvonással járó szankciókról beszélt. Először a szabadságvesztés mértékének változását ismertette a fiatalkorúak életkora szerint differenciálva, majd az új szankciót, az elzárást jellemezte, végül pedig a javítóintézeti nevelést elemezte részletesebben, s szemléltette bírói munkája során megismert jogesetekkel.

Dr. Szabó Krisztián, egyetemi adjunktus, ügyvéd a közrend elleni bűncselekményeket mutatta be a fiatalkorúak aspektusából. Elemezte az e témakörbe tartozó, a konferencia és a gyakorlat szempontjából is releváns tényállásokat, úgymint a terrorcselekményt, közveszéllyel fenyegetést, a garázdaságot, magánokirat hamisítást és a régi Btk. tematikája alapján a visszaélés kábítószerrel bűncselekmény új Btk.-ban történő megjelenését. Nemcsak dogmatikai szemlélettel elemezte ezen tényállásokat, hanem a gyakorlati életben előforduló jogesetekkel is illusztrálta.
Ezt követően Dr. Pápai-Tarr Ágnes egyetemi adjunktus előadásában kiemelte, hogy fiatalkorú nemcsak bűncselekmény elkövetője lehet, hanem az áldozata is. Különösen igaz ez a részletesen is elemzett, kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény esetén, hiszen ezen korcsoport a védtelensége és kiszolgáltatottsága miatt fokozott büntetőjogi védelemre szorul, melyet komplex rendszerként igyekszik biztosítani az új Btk. is.

Dr. Tóth Andrea Noémi, III. évfolyamos nappali tagozatos PhD. hallgató a fiatalkorúak szexuális bűncselekményéről tartott előadásában felhívta a figyelmet a Btk. ezen fejezetében található tényállások változásaira, valamint az új kifejezések használatára is, amelyek jelentős változásokat generálnak majd a jogalkalmazás során.

Dr. Elek László II. évfolyamos levelező tagozatos PhD. hallgató a gyermekbarát igazságszolgáltatás jegyében a rendőrségi gyermekbarát kihallgatószobákról tartott előadást. A jogi háttér részletes bemutatását követően a jelenlévők képek és pontos leírás segítségével képzelhették el, hogyan néz ki ez a laikusok számára ismeretlen rendőrségi helyiség, s mely esetekben kötelező ennek használata.

Dr. Hati Csilla ügyvédjelölt, I. évfolyamos levelező tagozatos PhD. hallgató a konferencia témájához kapcsolódóan az életkor jelentőségére hívta fel a figyelmet, valamint az ehhez kapcsolódó pontos fogalomhasználat szükségességére világított rá, melyet a napi sajtóból idézett hírek segítségével illusztrált.

Dr. Törő Blanka ügyvédjelölt, II. évfolyamos levelező tagozatos PhD. hallgató a vagyon elleni bűncselekmények és a fiatalkorú bűnözés témájában az idetartozó tényállások rövid elemzését követően a Debreceni Javítóintézetben végzett kutatásai eredményét ismertette a jelenlévőkkel. Kiemelte, hogy e területen is megkerülhetetlen a szülői példamutatás, valamint a család attitűdje, ugyanakkor az államnak is fokozottabb szerepet kellene vállalnia a fiatalkorúak helyes irányú fejlődése érdekében.

Fiatalkorúak a büntető igazságszolgáltatásban c. konferencia

Dr. Fedor Anett I. évfolyamos levelező tagozatos PhD. hallgató a napjaink felgyorsult világát jellemző internetes térben elkövetett bűncselekményekről beszélt. Hangsúlyozta, hogy a fiatalkorúak tapasztalatlanságukból adódóan nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint a felnőttkorúak, hiszen még egy felnőttnek is nehéz kontrollálni, hogy kivel teremt kapcsolatot az interneten keresztül. Egyes elkövetési magatartások az internet révén új értelmet nyernek, így például a szexting, az egymás becsületsértő, rágalmazó kifejezésekkel történő illetése, vagy akár a zaklatás, ami szintén elkövethető az online térben.

Dr. Miskovics Mariann ügyvédjelölt, II. évfolyamos levelező tagozatos PhD. hallgató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak fegyveresen elkövetett bűncselekményeiről tartotta előadását. Összevetette a régi és az új Btk. kapcsolódó szabályait, majd a kapcsolódó statisztikákból készített szemléletes diagrammal bizonyította, hogy minden előzetes várakozással ellentétben csökkenő tendenciát mutat a fegyveresen történő elkövetés a fiatalkorú elkövetők esetében is.

Dr. Siket Zsuzsanna a Nyíregyházi Járásbíróság bírósági titkára, II. évfolyamos levelező tagozatos PhD. hallgató a belátási képesség szakértői vizsgálatáról beszélt. A büntetőjog és pszichológia határterületén mozgó előadás elemezte a belátási képesség és a beszámítási képesség meglétének jelentőségét, kiemelten az új Btk. által bevezetett, 12. életévüket betöltött elkövetők büntethetősége kapcsán.

Készítette: Dr. Tóth Andrea Noémi