Polgári Eljárásjogi Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Pribula László, habil. egyetemi docens

ikon_munkatarsak.png Tanszéki munkatársaink
ikon_dokumentumtar.png Tanszéki dokumentumtár
ikon_oktatott_targyak.png Oktatott tárgyakA polgári eljárásjog az 1949-ig működő debreceni jogi kar oktatási kínálatának – polgári törvénykezési jog néven – egyik legfontosabb tárgya volt. Kiváló professzorok, Bacsó Jenő, Sárffy Andor neve és munkássága fémjelezték a törvénykezési jog és a hozzá kapcsolódó peres és peren kívüli eljárások színvonalas oktatását.

Az 1996-ban újrainduló debreceni jogi oktatás intézményi-szervezeti rendjének kiépülésével párhuzamosan az önálló Polgári Eljárásjogi Tanszék 2001-ben alakult meg. 2001-ig a polgári jogi tanszék (csoport) körébe tartozott a polgári eljárásjog (az újraalakuláskor polgári törvénykezési jog) oktatása. Az önálló tanszék vezetője Dr. Gyekiczky Tamás egyetemi docens lett, a tanszéken oktatott (2007-ig, nyugdíjba vonulásáig) Dr. Matúz György egyetemi docens, Dr. Bánszegi Judit és Dr. Kiss-Gáll Éva tanársegédek (2005-ig), majd 2005-től Dr. Molnár Judit és 2008-tól Dr. Nyilas Anna tanársegédek. A tanszék vezetését 2012. április 1-től Dr. Pribula László egyetemi docens vette át. A tanszék megalakulásától kezdve óraadóként tanít kötelező tárgyakat és speciális kollégiumokat Dr. Drexlerné Dr. Karcub Edit bíró, Dr. Rudolf László közjegyző. A HBM Főügyészségről kezdetben (haláláig) Dr. Kosztolányi László (megyei főügyész-helyettes), majd Dr. Balkányi Ilona főügyészségi ügyész vesz részt az oktatásban. Speciális kollégiumokat tart Dr. Osztovits András bíró, Dr. Dzsula Mariann bíró, Dr. Kocsis Ottília bíró. A tanszék szervezésében működik a Munkajogi Tanszéken tanító kolléganőnk, Dr. Bíró Noémi több részből álló speciális kollégiuma is.

A tanszék személyi összetétele tükrözi a tanszék oktatási stratégiáját, ami a kötelező egyetemi tárgyak mellett minél több, a joggyakorlat fontos és lényeges területeinek oktatási bemutatása. Amíg a jogi oktatásban a polgári eljárásjog, a peres és nem-peres eljárások témaköre alkotja az oktatás súlypontját, a kötelező tárgyak köré épülő oktatási hálózat a közjegyzői és bírói nem-peres eljárások, a polgári ügyszakon tevékenykedő ügyész munkája vagy a földhivatali, ingatlanjogi eljárások köré szerveződik. A joganyag fejlődése, a jogászi munka egyre komplexebb ismeretanyaga miatt kibővült az oktatás kínálata az Európai Unió polgári eljárásjogával, illetve a végrehajtási eljárás sajátos problémáival.

A jogi oktatás mellett a tanszék az igazgatásszervezők képzésében felelőse az Eljárásjogok című tárgynak, majd az MA szakaszban a Közigazgatási perek kötelezően választható tantárgynak. E mellett a tanszék az igazgatásszervezők Humánerőforrás menedzsment tárgyának tárgyjegyzőjét adja.

A tanszék munkatársai részt vesznek a különböző karok MA képzéseiben, bekapcsolódnak a posztgraduális oktatási kínálat kialakításába. Így az egyetemen belül, de az egyetemen kívül is felvállalták az eljárásjogok, európai polgári eljárásjog, az Európai Unió szervezett jogvédelméhez kapcsolódó tárgyak meghirdetését, átoktatását. A tanszék szervezésében folyik a kar ingatlanforgalmi szakjogász képzése.

A tanszék munkatársai kutatási témáikkal nagyrészt lefedik a tanszék szakmai működésének területét. Így a peres és nem-peres eljárások, a perjog 1945 utáni története, az európai polgári eljárásjog rendszere és problémái, illetve az ingatlanjogi eljárások alkotják a tudományos munka főbb csomópontjait.

A tanszék oktatási tevékenységét rendszeres diákköri munka egészíti ki. Diákkörünk eddigi legnagyobb eredménye a 2007-es OTDK Polgári Eljárásjogi Szekciójában elért első helyezés volt