Sportjogi szakjogász

Szakfelelős: Prof. Dr. Bencze Mátyás, egyetemi tanár

A képzés célja


A hagyományos jogászképzésben kevés figyelem jut a sporttevékenység jogi vonatkozásainak tárgyalására. Ezért a képzés egy igen speciális jogi szaktudás elsajátítását célozza. Ennek keretében a hallgatók megismerkedhetnek a sportolók jogállásával, a sportszervezetek működésével, a sporttevékenység megszervezésének és lebonyolításának legfontosabb kérdéseivel. Kiemelt figyelem irányul a sportolással összefüggő felelősségi viszonyok tárgyalására, és a vitarendezés hazai és nemzetközi fórumainak bemutatására. A képzés tárgyalja a sportigazgatás intézményrendszerét, a sporttal kapcsolatos állami és önkormányzati feladatokat, de betekintést nyújt a sporttal kapcsolatos legfontosabb alapjogi kérdésekbe, valamint a sport és a média kapcsolatába is. A képzés keretében fontosnak tartjuk a legfontosabb sportegészségügyi és sportgazdaságtani kérdések tárgyalását is.
A képzésben való részvétel segítséget nyújt a sporttevékenységgel összefüggésben felmerülő problémák kezelésére, a bírói gyakorlat megismerésére. A képzésbe bevont szakemberek (minősített oktatók) segítségével az érdeklődő hallgatók hasznos elméleti és gyakorlati tudásra tehetnek szert, amelyet hatékonyan alkalmazhatnak munkavégzésük során.

Kinek ajánlható a képzés?


A képzés elsősorban azoknak a jogászoknak ajánlott, akik sportszervezeteknél dolgoznak, illetve a közigazgatásban vagy a magánszektorban sporttal kapcsolatos kérdésekkel, jogviták rendezésével foglalkoznak.

A képzés által megszerezhető tudás


A képzés során arra törekszünk, hogy a hallgatók a társadalomtudományok alapjainak ismeretében alkalmassá váljanak stratégiai gondolkodásra, átfogó sportjogi feladatok megoldására, jogi döntések előkészítésére, végrehajtására, valamint hatékony érdekképviseletre. A sportjogi képzés célja olyan szakemberek képzése, akik jártasak a sportjog elméleti kérdéseiben és gyakorlati problémáinak megoldásában egyaránt. Törekszünk a lexikai ismeretek mellett a hivatás végzéséhez szükséges képességek átadására is. Különös hangsúlyt helyezünk a tágan értelmezett jogtudomány menedzsment-szemléletű oktatására. Az oktatás során alkalmazunk feladatmegoldásokat, interaktív képzési technikákat.

Főbb kurzuscsoportok

• Közigazgatási jogi ismeretek: Sportigazgatás
• Magánjogi ismeretek: Felelősség a sportban I.
• Gazdasági ismeretek: A sport magánjoga I. (Sportszervezetek); A sport magánjoga II. (Kereskedelmi szerződések a sportban); Pénzügyi jog
• Munkajogi és szociális jogi alapismeretek: A sportolók jogállása
• Célirányos jogi ismeretek: Sporttörténet; A sport határtudományai; Vitarendezés a sportban; Médiajog; Az EU sportjoga

A képzés szerkezete:
4 féléves levelező tagozatos struktúra (szombati napokon)

A képzés díja: 120.000 Ft / félév

A képzés pdf tanterve