Oktatóink

Prof. Dr. Balázs István

Prof. Dr. Balázs István

tanszékvezető, egyetemi tanár
ÁJK A/219. szoba
52/512-700/77027

balazs.istvan@law.unideb.hu
Kutatási területek: A közigazgatás struktúrája és működése, helyi önkormányzatok, közszolgálat.

Research Interests: Structure and function of public administration, local authorities, civil service.

Közigazgatási Jogi Tanszék
» Bővebben
Dr. Balogh Éva

Dr. Balogh Éva

egyetemi tanársegéd
ÁJK A/216. szoba
 52/512-700/77453
 
Kutatási területek: többszintű alkotmányosság, bíróságok közötti dialógus, szólásszabadság, sajtószabadság

Alkotmányjogi Tanszék
» Bővebben
Dr. Bányai Orsolya

Dr. Bányai Orsolya

egyetemi adjunktus
Szoba/ Office: ÁJK C/108/B.

Telefon / Phone: 52/512-700/ 74808

Email: banyai.orsolya@law.unideb.hu

Kutatási területek: Környezetjog, Fenntertható energiajog

 

Research Interests: Environmental law , Sustainable energy law

Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék
» Bővebben
Dr. Barta Attila

Dr. Barta Attila

egyetemi adjunktus
ÁJK A/220. szoba
52/512-700/77123
barta.attila@law.unideb.hu

Kutatási területek: területi államigazgatás, a közigazgatási jog és sajátosságai, a közigazgatás intézményrendszere, közvetett közigazgatás és autonóm struktúrák, közigazgatási hatósági alapeljárás, a helyi igazgatás kialakulása és fejlődése, a helyi önkormányzatok társulásai, területfejlesztés és területrendezés, a helyi önkormányzatok és központi állami szervek kapcsolata, településfejlesztés, települési szociális ellátórendszer, középszintű közigazgatás

Research Interests: territorial state administration, administrative law and its characteristics, system of public administrative institutions, paraetatic administration and autonomous administrative structures, public procedural law, development of local administration, associates of self-governments, regional development and country planning, relations between self-governments and central administrative organs, city development, social system of cities, mid-level public administration Közigazgatási Jogi Tanszék
» Bővebben
Prof. Dr. Bencze Mátyás

Prof. Dr. Bencze Mátyás

egyetemi tanár, dékánhelyettes
ÁJK B /103. szoba
52/512-700/77115
 bencze.matyas@law.unideb.hu
Kutatási terület: ítélkezéselmélet, a jogalkalmazás jogszociológiája, evolúciós jogelmélet, összehasonlító jog

Research interests: theory of adjudication, legal sociology of application of law, evolutionary legal theory, comparative law
Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék
» Bővebben
Dr. Drexlerné dr. Karcub Edit

Dr. Drexlerné dr. Karcub Edit

ítélőtáblai bíró, óraadó
drexneke@dit.birosag.hu

Polgári Eljárásjogi Tanszék
Dr. Fézer Tamás

Dr. Fézer Tamás

habil. egyetemi docens, dékánhelyettes
ÁJK A/13. szoba, ÁJK B/37. szoba
52/512-700/77110
fezer.tamas@law.unideb.hu, fezertamas@gmail.com
Kutatási területek: a polgári jogi felelősség új dimenziói a XXI. században, összehasonlító kártérítési jog, személyiségvédelem, a privátszféra polgári jogi védelme, társasági jog

Research Interests: New dimensions of civil liability in the 21st century, comparative tort law, protection of personality rights, protection of right to privacy, company law

Polgári Jogi Tanszék
» Bővebben
Dr. Kiss Tibor

Dr. Kiss Tibor

egyetemi adjunktus
ÁJK A/117. szoba
52/512-700/77112
tibor.kiss@oppenheimlegal.com
Polgári Jogi Tanszék
» Bővebben
Dr. Kovácsné dr. Becánics Adrienn

Dr. Kovácsné dr. Becánics Adrienn

egyetemi tanársegéd
Szoba/Office: ÁJK A/213. szoba

Telefon/Phone: (52) 512-701/77121

Email: becanics.adrienn@law.unideb.hu

Kutatási terület: nemzetközi jog, konzuli kapcsolatok joga, konzuli érdekvédelem Európa-jogi és Nemzetközi Tanszék
» Bővebben
Dr. Nádasné dr. Rab Henriett

Dr. Nádasné dr. Rab Henriett

egyetemi docens
ÁJK C/109/A
 52/512-700/74811
 rab.henriett@law.unideb.hu
Kutatási területek: munkajog, szociális jog, társadalombiztosítási jog, emberi erőforrás menedzsment

Research Interests: labour law, social law, social insurance/social security, human resource management Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék
» Bővebben
Dr. Petkó Mihály

Dr. Petkó Mihály

egyetemi adjunktus
ÁJK A/13. szoba
52/512-700/77110
drpetkomihaly@gmail.com

Polgári Jogi Tanszék
» Bővebben
Dr. Sipka Péter

Dr. Sipka Péter

egyetemi adjunktus
ÁJK C/109/B
52/512-700/74803
 iroda@drsipka.hu
Kutatási területek: munkajogi kártérítés, a munkavédelmi szabályok és a munkajogi felelősség kapcsolata, megváltozott munkáltatói felelősség kollíziója a munkavédelem és a társadalombiztosítás szabályaival Magyarországon
Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék
» Bővebben
Prof. Dr. Szabadfalvi József

Prof. Dr. Szabadfalvi József

tanszékvezető egyetemi tanár
ÁJK. C/112.
52/512-700/74817
 szabadfalvi.jozsef@law.unideb.hu
Kutatási területek: a magyar jogbölcseleti gondolkodás története, Historical Jurisprudence – történeti jogtudomány, Critical Legal Studies – kritikai jogelmélet

Research Interests: History of Hungarian Legal Philosophical Thinking, Historical Jurisprudence, Critical Legal Studies

Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék
» Bővebben
Szöőr Janka

Szöőr Janka

nyelvtanár
Szoba: ÁJK C/215.

Telefon: 52/512-700/77146
Email: szoorjanka@gmail.com
Feladatkör: Nemzetközi kommunikációs szakcsoport
» Bővebben
Dr. Zsugyó Virág

Dr. Zsugyó Virág

egyetemi tanársegéd
ÁJK A/216. szoba
52/512-700/77453
 zsugyo.virag@gmail.com
Alkotmányjogi Tanszék
» Bővebben