Kiemelt kutatásaink

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar mintegy 60 oktatója és kutatója 2004 és 2015 között több mint 160 kutatásban, illetve tudományos projektben vett részt, melyek között az egyéni kutatások mellett szép számmal akadtak csoportos projektek, valamint nemzetközi együttműködések is.

Az elmúlt 10 évet vizsgálva a pályázati források időszakos átstrukturálódása és az eljárási szabályok változása ellenére is elmondható, hogy a pályázati sikeresség 80 % fölött mozog Karunkon (ami Tanszékekre lebontva is hasonló arányt mutat). Ez azonban nem csupán egyéni oktatói/kutatói teljesítményekből adódik össze.

2015 végéig az Állam- és Jogtudományi Karon 13 kari szintű - és ennek megfelelően nem kizárólag egyes kutatóműhelyek tevékenységéhez, hanem több egység tevékenységéhez kapcsolódó - pályázat valósult meg. Bár az individuális pályázás (Fulbright, OTKA PD, Collegium Hungaricum, Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, Deák Ferenc Ösztöndíj, Bolyai János Ösztöndíj, stb.) adja a kutatói pályázatok gerincét (számuk az elmúlt 10 év alatt az ösztöndíjas, valamint alapítványi támogatásokat is ide számítva 200 feletti), a kutatói/oktatói kollektívák együttműködésén alapuló csoportos pályázatok is jelen vannak (jelenleg majdnem két tucatra tehető a sikeres csoportos pályázatok, közös projektek száma).

A pályázatok, kutatások, projektek futamidejét vizsgálva kijelenthető, hogy azok majdnem 70 %-a 1 éves, illetve az alatti időtartamra szólt, a kutatások kb. harmada azonban középtávú, azaz 3-5 éves együttműködések keretében valósult meg, illetve a következő években is folytatódnak (ezekről bővebben az "Aktuális projektek" és az "MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport" aloldalak adnak tájékoztatást).

Néhány kiemelt kutatásunk


 • 2012 végéig tartott a "Fogyasztóvédelmi jog a magyar jogban és az Európai Unióban" című kutatás. A kutatás a fogyasztóvédelmi jog területén új ismeretekre, új tudományos eredményekre vezet, megfelel a jogterület új kihívásainak. A hazai és az európai uniós, a kontinentális és angolszász jogrendszert tanulmányozza, az Európai Unió országaiban végzett kutatások eredményeinek adaptálását végzi.
  A kutatási eredmények hasznosítási lehetőségének megteremtése érdekében, a szerzők könyvbemutatókkal egybekötött szakmai konferenciákat szerveznek Romániában, Szerbiában, Ukrajnában és Szlovákiában. A kutatás várhatóan hatást gyakorol a fogyasztóvédelmi jog magyarországi művelésére.
 • A releváns külföldi megoldások feltárását célozta a magánjog területén "Az osztrák és német társasági jog intézményrendszerének jogösszehasonlító és jogdogmatikai elemzése." A 2012. december 31-én lezárult projekt 5 éves kutatómunka eredményeit összegzi és tárja az érdeklődők elé. Eredményei több szinten jelennek meg a tudományos életben: szakmai folyóiratokban való publikálás, monográfia és előadások formájában.
  A program a társasági jog területén új ismeretek összefoglalását vállalta (az osztrák és német társasági jog témájában). A külföldi joggyakorlatot, a német jogdogmatikai háttérrel együtt elemzi. A kutatás során a hazai és a külföldi (osztrák-német és magyar) kapcsolódó szakirodalmi források feltárására került sor, teljességre törekvő bibliográfiával, valamint német-magyar társasági szószedettel. A jogösszehasonlító módszerrel az összefüggések megvilágítása a magyar jogban közvetlenül is hasznosulhat. Az egyetemi oktatásban is hasznosulnak az eredmények, új oktatási technikák és modellek bevezetésével (pl. multimédiás tananyagok elkészítése és felhasználása). A kutatók kiemelt célja volt a hazai és nemzetközi együttműködés kialakítása és megerősítése, az élő szakmai konzultáció.
 • A Kari szintű pályázatok közül kiemelendő a "Tudományos kutatóműhelyek támogatása" elnevezésű TÁMOP 4.2.2.B-10/1. pályázat, mely 2010-től lehetővé tette számos kolléga más tudományos műhelyekkel való kapcsolattartását, konferenciákon való részvételét, valamint helyi konferenciák és vitafórumok megrendezését.
 • Hasonló jelentőséggel bírt "A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerősítése, közös kezdeményezések támogatása" című TÁMOP 2.5.2. kiemelt program. Ezáltal lehetőség nyílt az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alakulásának vizsgálatára, valamint ezek munkaerő-piaci mutatókra gyakorolt hatásainak feltérképezésére. A kutatás keretében feltárásra került a foglalkoztatáspolitika működésének egésze, amelyben az intézményrendszer bemutatása mellett finanszírozási kérdésekkel is foglalkoztak a kutatók. A kutatás belül egy nagyobb terjedelmű tanulmány készült el, amely az Állami Foglalkoztatási Szolgálat online felületén került publikálásra. Ezen túlmenően egy szakmai konferencia keretein belül a szerzők szóban is előadták a kutatási eredmények lényegét.
 • 2011. február 1. és 2012. február 29. között a HURO/0901/026/2.1.2 számú "Hungarian-Romanian Bilingual Legal Database in Commercial and Consumer Law" projekt keretében a Nagyváradi Egyetemmel közösen a határmenti gazdasági kapcsolatok fejlődését elősegítendő, kétnyelvű (magyar és román) adatbázis kialakításán dolgoztak a Polgári Jogi Tanszék munkatársai. Az adatbázis a www.huro-commlaw.eu oldalon vált elérhetővé. A projektről bővebb információt itt találhat .
 • Az egyéni és csoportos pályázatok közül felvillantásszerűen utalunk arra a 3 éves kutatásra, amely a kibocsátási egységek jogi jellegét vizsgálta. A Deák Ferenc Ösztöndíj, a MÖB (Collegium Hungaricum ösztöndíja), valamint a DAAD-ösztöndíj által megvalósult kutatás homlokterében a klímavédelmi szabályozás egyik módszertani szempontból legérdekesebb és legvitatottabb eszköze, a kibocsátási egységek (kvóták) kereskedelmi rendszere állt. A kutatás ennek a rendszernek a legfontosabb elemeire irányult, s a magyar illetve európai uniós jogon túl kiterjedt a német és az osztrák jogra, illetve a nemzeti megoldások összehasonlítására. Az eredményeket a 2006 és 2009 között kiadott mintegy 10 publikáció mutatja be.
 • Egy 2008-ban megkezdett 4 éves intenzív egyéni kutató- és fordítómunka lezárását jelentette Arisztotelész Nikomakhoszi etikájának fordítása és kommentálása. Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram (OTKA) által finanszírozott munka célja nem pusztán a Nikomakhoszi etika teljes szövegének lefordítása volt, de a munka elkészülése után kísérő tanulmány készítése is.