Jelentősebb tudományos publikációk

A Kar oktatóinak elmúlt években megjelent monográfiái

 

2015

Bartha Ildikó: Nemzetközi szerződések mozgásban - Alkotmányos és nemzetközi jogi kihívások az Európai Unió külkapcsolataiban, Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 358. oldal, ISBN:

 

Csűrös Gabriella: Az Európai Unió pénzügyei. Tanulmány az integrációs pénzügyi jog köréből, Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 416. oldal, ISBN: 978-963-258-273-3

 

Elek Balázs – Fázsi László (szerk.): Az ítélőmesterség dilemmái. Tanulmányok Dr. Remes Zoltán bíró emlékére, Debrecen, Printart Press Kft., 326. oldal, ISBN: 978-963-89963-4-3

 

Fézer Tamás, Bodnár Zsuzsanna, Metzinger Péter, Osztovits András: A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény kommentárja, Budapest, OPTEN Informatikai Kft., 439. oldal, ISBN: 978-615-5122-05-7

 

Fodor László: Klímavédelem az energiajogban – szabályozási modellek Németországból, Budapest, Wolters Kluwer (Complex), 218. oldal, ISBN: 978 963 295 449 3

 

Fónai Mihály: Joghallgatók: honnan jönnek és hová tartanak?, Debrecen, Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar – DELA Könyvkiadó Kft., 145. oldal, ISBN:

 

Kiss Tibor: A haszonbérleti szerződés – A mezőgazdasági haszonbérlet, Budapest, 380. oldal ISBN: 978 963 121 054 5

 

Molnár Judit – Nyilas Anna: A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény, Budapest, Opten Kiadó, 187. oldal, ISBN: 978-615-5122-06-4

 

Nádas György – Rab Henriett – Sipka Péter – Zaccaria Márton Leó: Kommentár a 2012. évi I. törvényhez, Budapest, Opten Informatikai Kft.
Prugberger Tamás - Nádas György: Európai és magyar összehasonlító kollektív munkajog, Budapest, CompLex Kiadó, ISBN: 978 963 295 405 9

 

Sipka Péter: A munkáltatói kárfelelősség alakulása a bírói gyakorlat tükrében, Budapest, HVG-ORAC, 240. oldal, ISBN: 978 963 258 291 7

 

Veszprémi Bernadett: Az információs társadalom kihívásai és a közigazgatás reakciói, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 210. oldal, ISBN: 9789633184844

 

Zaccaria Márton Leó: Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése a munkajog területén a magyar joggyakorlatban, Budapest, HVG-ORAC, 384. oldal, ISBN: 978 963 258 289 4

 

Zoványi Nikolett: A felelősség kérdései az utazási szerződések és az utasjogok körében, Budapest, HVG-ORAC, 304. oldal, ISBN: 978 963 258 290 0

 

2014

Árva Zsuzsanna:
A közigazgatás quasi bíráskodási tevékenysége, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 226. oldal, ISBN: 9789633184479

Árva Zsuzsanna – Balázs István – Barta Attila – Veszprémi Bernadett: Helyi önkormányzatok, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 273. oldal, ISBN:9789633184585

Árva Zsuzsanna – Balázs István – Barta Attila – Veszprémi Bernadett: Magyar Közigazgatási Jog. Általános Rész, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 291. oldal, ISBN:9789633184561

Bányai Orsolya: Energiajog az ökológiai fenntarthatóság szolgálatában, Debrecen, DELA Könyvkiadó Kft., 275. oldal, ISBN: 978 963 473 752 0

Elek Balázs – Háger Tamás – Tóth Andrea Noémi (szerk.): Igazság, ideál és valóság. Tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére, Debrecen, DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszéke, 385. oldal, ISBN: 978 963 473 674 5

Fodor László: Környezetjog, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 318. oldal, ISBN: 978 963 318 405 9

Horváth M. Tamás (szerk.): Külön utak. Közfeladatok megoldásai, Budapest – Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 376. oldal, ISBN: 978-615-5376-34-4

Horváth M. Tamás (szerk.): Gyűrűk és sugarak. Mit nyújt egy magyar város?, Budapest – Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 344. oldal, ISBN: 978-615-5376-35-1

Horváth M. Tamás: Magasfeszültség. Városi szolgáltatások, Budapest–Pécs, Dialóg Campus, 278. oldal, ISBN: 978-615-5376-60-3

Kovács Kriszta–Tóth Gábor Attila (szerk.): Lehetséges. Kis Jánosnak tanítványaitól, Pozsony, Kalligram, 376. oldal, ISBN: 9788081017346

Molnár Judit: A magyar fizetési meghagyásos eljárás az európai megoldások tükrében, Budapest, Közjegyzői Akadémia Kiadó, 248. oldal, ISBN: 978 963 120-219-9

Pribula László (szerk.): A jogalkalmazás vitatott területei - a sajtó polgári jogi felelőssége, Debrecen, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, ISBN: 978-963-473-737-7

Szabadfalvi József: Kísérlet az „új magyar jogfilozófia” megteremtésére a 20. század első felében, Budapest, Gondolat Kiadó, 130. oldal, ISBN: 978 963 473 737 7

Szabó Béla (szerk): »Ernyedetlen szorgalommal …«: A Debreceni Tudományegyetem jogász professzorai (1914-1949) (Historia Facultatis Iuridicae IV.), Debrecen, DE-ÁJK, 688. oldal, ISBN: 9789634737490

Szabó Béla–Újvári Emese (szerk.): Universitas „unius rei”: Tanulmányok a római jog és továbbélése köréből, Debrecen, Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 308. oldal, ISBN 978-963-473-707-0

Szatmári István – Kőműves Sándor – Tóth Gábor Attila: Humán embrionális őssejtkutatás. Orvosbiológiai, filozófiai-etikai, jogi kérdések, Debrecen, Debrecen University Press, 284. oldal, ISBN: 9789633184172

Tóth Gábor Attila: A jogok törvénye. Értekezések az alkotmányos szabadságról, Budapest, Gondolat Kiadó, 295. oldal, ISBN: 978 963 693 538 2

Varju Márton: European Union Human Rights Law, Cheltenham, Edward Elgar, 296. oldal, ISBN: 978 1 78195 173 6

Varju, Márton – Várnay, Ernő (szerk.): The Law of the European Union in Hungary: Institutions, Processes and the Law, Budapest, HVG-ORAC, 372. oldal, ISBN: 978-963-258-225-2

2013 

Barta Attila: Területi államigazgatás Magyarországon. Gondolat Kiadó. 324. p. ISBN: 978-963-693-498-9

Horváth M. Tamás (szerk.): Kilengések-közszolgáltatási változások, Budapest-Pécs, Dialóg Campus, 352.p. ISBN: 978-963-9950-90-0

Horváth. M. Tamás (szerk.): Jelenségek- a városi kormányzás köréből, Budapest-Pécs, Dialóg Campus, 280.p. ISBN: 978-615-5376-08-5

Varga Nelli: A fogyasztói pénzügyi lízing, Budapest, HVG-ORAC, 264. oldal, ISBN: 978 963 258 231 3


2012

Elek Balázs: A jogerő a büntetőeljárásban. Debrecen, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke. 316 p. ISBN: 978 963 473 598 4.

Petkó Mihály: Szerződések a szellemi alkotások szolgálatában. Debrecen, szerzői kiadás. 193 p. ISBN: 978 963 084 218 1.

Pribula László: A sajtó-helyreigazítás bírósági gyakorlata. Budapest, HVG-ORAC. 166 p. ISBN: 978 963 258 161 3.

Prugberger Tamás, Kenderes György, Nádas György, szerk. Zaccaria Márton Leó: Magyar munka- és közszolgálati jogi reform európai kitekintéssel. 2. bővített kiadás újranyomása, Miskolc, Novotni Kiadó. 311 p. ISBN: 978 963 9360 83 9.

Rab Henriett: A nyugdíjbiztosítási ellátások fenntarthatóságának jogi garanciái. Budapest, HVG-ORAC. 342 p. ISBN: 978 963 258 176 7.

Szabó Krisztián: Tanúvédelem a magyar büntetőeljárásban. Budapest, HVG ORAC, 316 p. ISBN 978 963 258 166 8.

Szűcs Lászlóné Siska Katalin:
Az emberi jogok az arab világban. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó. 164 p. ISBN: 978 963 318 189 8.

Tarr Ágnes: A büntetőeljárás gyorsításáról. Budapest, Gondolat Kiadó. 324 p. ISBN: 978 963 693 416 3.

Tóth Gábor Attila (szerk.): Constitution for a disunited nation - On Hungary's 2011 fundamental law. Budapest, Central European University Press. 570 p. ISBN: 978 615 522 518 5.

Veszprémi Bernadett: Felelősség a közszolgálatban. Debreceni Egyetem Kiadó. 139. p. ISBN: 978-963-318-176-8

2011


Babják Ildikó: Barbárság vagy germánság? Árucsere Európa hajnalán. Budapest, Gondolat. 290 p. ISBN: 978 963 693 357 9.

Balázs István: A közigazgatás változásairól Magyarországon és Európában a rendszerváltástól napjainkig. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó. 203 p. ISBN: 978 963 318 177 5.

Bencze Mátyás: Elvek és gyakorlatok: jogalkalmazási minták és problémák a magyar bírói ítélkezésben. Budapest-Debrecen, Gondolat, DE ÁJK. 188 p. ISBN: 978 963 693 284 8.

Fézer Tamás: A nem vagyoni (erkölcsi) sérelmek megítélése a polgári jogban. Budapest, HVG-ORAC. 388 p. ISBN: 978 963 258 120 0.

Madai Sándor: A csalás büntetőjogi értékelése. Budapest, HVG-ORAC. 271 p. ISBN: 978 963 258 119 4.

Nyilas Anna: Simplification and acceleration of civil justice in Europe: with special reference to small claims procedures. Saarbrücken, LAP LAMBERT Academic Publishing. 316 p. ISBN: 978 3 8465 0514 4 3846505145.

Szabadfalvi József: A magyar jogbölcseleti gondolkodás kezdetei: Werbőczy Istvántól Somló Bódogig. Budapest, Gondolat Kiadó. 195 p. ISBN: 978 963 693 259 6.

Szabó Béla: Tanulságos évtizedek: a Debreceni Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Kara (1914-1949). Debrecen, DE ÁJK. 100 p. ISBN: 978 963 473 469 7.

Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula: Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. Budapest, Complex. 970 p. ISBN: 978 963 295 216 1.

Szemesi Sándor: A nemzetközi jog alapintézményei. Debrecen, Lícium Art Könyvkiadó Kft. 197 p. ISBN: 978 963 8030 85 6.

2010


Csécsy Andrea, Fézer Tamás, Havasi Péter, Tóth Endre Tamás, Varga Nelli, szakmai szerk. Fézer Tamás: A kártérítési jog magyarázata. Budapest, Complex. ISBN: 978 963 295 066 2.

Fézer Tamás: Kártérítési jog. Budapest, Complex. 311 p. ISBN: 978 963 224 959 9.

Gyekiczky Tamás: A mediációról mint a polgári és kereskedelmi jogviták bíróságon kívüli rendezésének lehetőségéről. Az Európai Unió mediációs irányelve a német és a magyar polgári eljárásjog tükrében: jog-összehasonlító tanulmány. Budapest, Gondolat. 238 p. ISBN: 978 963 693 218 3.

Szűcs Lászlóné Siska Katalin: A nemzetközi jog alapkérdései a nemzetközi kapcsolatok elméletének és történetének viszonylatában. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó. 255 p. ISBN: 978 963 318 085 3.

Varju Márton: Bevezetés az Európai Unió közpolitikai rendszerébe. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó. 221 p. ISBN: 978 963 318 071 6.

Várnay Ernő, Papp Mónika: Az Európai Unió joga. Budapest, Complex. 1126 p. ISBN: 978 963 295 075 4.

2009


Elek Balázs: Orvvadászok nyomában: elemzések és történetek a tárgyalóteremből. Budapest, M. Közlöny Lap- és Kvk. 167 p. ISBN: 978 963 972 266 8.

Gyekiczky Tamás: Újraállamosítás: idősotthonok Magyarországon, 1993-2008. Budapest-Debrecen, Gondolat, DE-ÁJK. 221 p. ISBN: 978 963 693 163 6.

Kapa Mátyás, Gyekiczky Tamás, Bíró Noémi, Nádas György, Rab Henriett, Zoltán Hunor, Zoltán Levente, szakmai szerk. Gyekiczky Tamás: A bírósági végrehajtás magyarázata. Budapest, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. 1088 p. ISBN: 978 963 224 987 2.

Nádas György: A felsőoktatásban dolgozó oktatók, kutatók munkaviszonyának alapkérdései. Debrecen, Lícium Art Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft. 245 p. ISBN: 978 963 473 293 8.

Szemesi Sándor: A diszkrimináció tilalma az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában. Budapest, CompLex. 188 p. ISBN: 978 963 224 976 6.

Szemesi Sándor: Bevezetés a nemzetközi jog tanulmányozásába. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 226 p. ISBN 978 963 473 312 6.

Tóth Gábor Attila:
Túl a szövegen: értekezés a magyar alkotmányról. Budapest, Osiris. 314 p. ISBN: 978 963 276 034 6.

2008


Árva Zsuzsanna: Fejezetek a közigazgatási büntetőbíráskodás elmélettörténete köréből. Debrecen, DELA. 327 p. ISBN: 978 963 473 130 6.

Elek Balázs: A vadászszenvedély bűncselekményei: vadászbalesetek, vadorzás, vadvédelem. Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Közlönykiadó. 175 p. ISBN: 978 963 9722 52 1.

Elek Balázs: A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban. Debrecen, TKK. 200 p. ISBN: 978 963 596 572 4.

Elek Balázs: Diákcsíny vagy bűncselekmény? Büntetőjogi kézikönyv diákoknak, szülőknek és tanároknak. Debrecen, Pedellus. 112 p. ISBN: 978 963 961 276 1.

Cicero, Marcus Tullius (ford. Simon Attila): A törvények. Budapest, Gondolat. 128 p. ISBN: 978 963 693 034 9.