Aktuális projektjeink

Jogtudományi tárgyú kutatások

  • A "Helyi önkormányzati szerepek és eszközök az ökológiai fenntarthatóság megvalósításában" elnevezésű OTKA kutatás 2015-2018 között valósul meg. A kutatási projekt vizsgálja az önkormányzati szintű szabályozás, illetve igazgatás jelentőségét a környezetvédelemben, ennek kereteit és kihasználtságát, a különböző önkormányzati modelleket. Ezen túl a nemzetközi tendenciákat is összeveti a hazai gyakorlattal, felderítve az adaptálható mintákat is. Az így elért eredményekkel hozzájárul a hazai önkormányzati rendszerrel kapcsolatos tudományos vitákhoz, illetve adalékokkal szolgál a fejlesztés lehetséges irányainak megtalálásához, de ezen túl a nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséhez, tapasztalatcseréhez is.
  • 2015-2017 között OTKA pályázat keretében valósul meg “Az egyenlő foglalkoztatás követelménye a változó munkajogi elvárásokat tükröző HR tendenciák keretei között” című kutatási projekt. A kutatás témájának kiindulópontja az emberi erőforrás menedzsment kialakulásakor a foglalkoztatás hatékonyságának növelése volt, ami egyértelműen tükrözi a gazdasági megfontolások megjelenését a munkaviszonyokban. A gazdasági válság hatására csökken a munkáltatóknak a munkavállalók jóléti kiadásaira fordított kerete, míg a hatékonyság növelése még fontosabb, mint jó gazdasági lehetőségek között. A nemzetközi szintéren hasonló folyamatok mennek végbe, melynek kiindulási alapja szintén a gazdasági recesszió hatására kialakult foglalkoztatási helyzet. A munkajog sajátos szociális védelmi funkciója és a gazdasági igények között ellentmondás feszül, amit a nemzetközi munkajogban a „flexicurity” megközelítés kidolgozásával igyekeznek áthidalni. A kutatás során ezen ellentmondásokra igyekszik a kutatócsoport megoldási alternatívákat találni.
  • "A közigazgatás változásai hazánkban és a világ nagy közigazgatási rendszereiben" elnevezésű OTKA kutatás a 2011 és 2015 közötti időtartamot fogja át. A munka célja, hogy nagyobb korszakhatárokhoz igazodva, illetve kiemelt intézmények köré csoportosítva bemutassa a magyar és európai közigazgatás általános fejlődési ívét, alapvetően az elmúlt 20 éves időtartamra koncentrálva. A fejlődés bemutatása során kiemelt vizsgálati szempont a közigazgatás átalakulásának fontosabb jellemzőire való rávilágítás, a reformok mozgatórugóinak ismertetése, valamint az EU tagállamok kormányzati rendszerének bemutatása.
  • 2012 és 2015 között az OTKA K 101147 számú pályázat keretében a Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszéken valósul meg a „Városi kormányzás közepes városokban és várostérségekben” elnevezésű kutatási projekt. A város és tágabb környezete közszektor-igazgatása állami, magán és közösségi szereplők részvételével folyik. Az ő kapcsolatrendszereik egyrészt tágabbak, másrészt puhábbak a településföldrajzi vagy közigazgatási értelemben vett városok, körzetek keretei által jellemezhető viszonyokhoz képest. Ugyanakkor széles skálán mozgó funkciókat hálózatokban látnak el, amelyeket egyszerűen a szokásos települési és térségi társulásokkal már nem lehet leírni. A kutatás ennek a jelenségnek a leírását, értelmezését és közigazgatási következményeinek elemzését célozza. Ebből különösen a hagyományos értelemben vett helyi önkormányzati rendszer alakulására gyakorolt hatások feltárása a várható és operacionalizálható. A kutatások eredményeképpen megjelent a Jelenségek c. könyv. A könyv adatai a következőek: Horváth. M. Tamás (szerk.): Jelenségek- a városi kormányzás köréből, Budapest-Pécs, Dialóg Campus, 280.p. ISBN: 978-615-5376-08-5. A kutatásokról bővebben az alábbi oldalon tájékozódhat.
  • Az OTKA támogatással megvalósuló "Összehasonlító kártérítési jog, különös tekintettel az európai magánjog új irányaira" elnevezésű kutatás az európai térségre fókuszálva, mégis globálisan (az amerikai, az ázsiai és az afrikai kontinens meghatározó jogrendszereit is a vizsgálódások fókuszába állítva) elemzi napjaink kártérítési jogát, a jogfejlesztés európai irányainak megtalálása érdekében. A 2012-2015 között folyó kutatómunka legfontosabb hozadéka egy angol nyelvű monográfia megjelentése a témában, valamint az ehhez kapcsolódó, ezt megelőző tanulmányok elkészítése, hazai és nemzetközi konferencia szereplések. A Karon 2013 őszén indul útjára angol nyelvű szabadon választható tárgyként a "Comparative tort law" kurzus, amely a Karra látogató külföldi hallgatók mellett magyar joghallgatók számára is lehetőséget kínál arra, hogy a projektben feltárt legújabb kutatási eredményekkel megismerkedjenek.

További társadalomtudományi irányultságú kutatások

  • "A migrációs folyamatok kulturális antropológiai és közpolitikai vonatkozásainak összefüggései" című kutatás esettanulmányokon keresztül mutatja be az Európai Unióba migrálók helyzetét, a velük foglalkozó politikákat és azok modelljeit, valamint az eltérő kultúrák és a befogadó többségi társadalmak és intézményeik, valamint a migránsok kapcsolatát és konfliktusait.
  • 2012-2015 között kerül sor a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj segítségével egy 15-20 ív terjedelmű értekezés megírására, "Arisztotelész etikájának hermeneutikai olvasata" címmel. Az értekezés témája Arisztotelész etikájának egy olyan olvasata, amely meghatározó módon a XX. századi egzisztenciálhermeneutikai kezdeményezésekre támaszkodik.
  • "Változások - Válságok - Válaszok, Helyi szociális ellátórendszerek alkalmazkodása Európa perem országaiban" című OTKA kutatás keretében az Észak-alföldi Régió 1500 háztartását keresték fel hallgatói kérdezőbiztosok 2012 novemberében. Közülük 40 fő az Állam-és Jogtudományi Kar hallgatója. A kutatás a háztartások helyzetét és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést vizsgálja.
  • 2013 és 2014 között kerül sor a "Fenntartható energiajog" című kutatás megvalósítására TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 forrásból. A kutatók egy nagy, energetikai témájú, interdiszciplináris kutatás környezetjogi munkarészéért felelősek. Az energiaágazat szabályozása jelenleg (többek közt a klímaváltozás kihívásaira válaszolva) gyökeres változásokon megy át; ez adja a vizsgálat tárgykörét, amelybe az energiafelhasználás csökkentésétől a megújuló energiák szabályozásán át az atomenergiával és a CO2 felszín alatti tárolásával kapcsolatos kérdések is beletartoznak.
  • 2010. március 1. és 2014. február 29. között OTKA-pályázat alapján valósul meg a "Történés – médium – nyilvánosság" elnevezésű kutatás. A kutatásban történészek, irodalmárok és pszichológusok működnek együtt, akik a nyilvános események bekövetkezésének és történeti reprezentációjának mediális feltételrendszerét vizsgálják. A főbb tematikus csomópontok: az irodalmi esemény, a forradalom, a történeti esemény, mint trauma.