Prof. Dr. Szabadfalvi József

Prof. Dr. Szabadfalvi József

tanszékvezető egyetemi tanár

ÁJK. C/112.
52/512-700/74817
 szabadfalvi.jozsef@law.unideb.hu
Kutatási területek: a magyar jogbölcseleti gondolkodás története, Historical Jurisprudence – történeti jogtudomány, Critical Legal Studies – kritikai jogelmélet

Research Interests: History of Hungarian Legal Philosophical Thinking, Historical Jurisprudence, Critical Legal StudiesFogadóóra: szerda 8.00-10.00
Office hours: Wednesdays 8.00-10.00am

Oktatott tárgyak: Jogbölcselet, Államtan, Jogtudományi alaptan, Magyar jogbölcseleti gondolkodás története, Bevezetés a jogászi professzióba
Courses: Legal Philosophy, Theory of State, Introduction to Law, History of Hungarian Legal Philosophical Thinking, Introduction to the Legal Professions

pdf Önéletrajz
pdf CV - English


Publikációk/Publications


Kiemelt publikációk/Selected publications:

  • Moór Gyula. Egy XX. századi magyar jogfilozófus pályaképe. Osiris-Századvég, Budapest, 1994. 200 o.
  • Jogbölcseleti hagyományok. Multiplex Media − DUP, Debrecen, 1999. 244 o.
  • Transition and Tradition. Can Hungarian Traditions of Legal Philosophy Contribute to Legal Transition? Rechtstheorie, Band 33 (2002) Heft 2-4. 167-185. o. (On Different Legal Cultures, Premodern and Modern States, and Transition to the Rule of Law in Western and Eastern Europe. II. Sonderheft Ungarn. Edited by W. Krawietz and Cs. Varga)
  • Revaluation of Hungarian Legal Philosophical Tradition. Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (ARSP), Vol 89. (2003) Heft 2. 159-170. o.
  • A cselekvőségi elmélettől az újrealizmusig. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004. 245 o.
  • The Role of Bódog Somló int the Revival of Hungarian Legal Philosophy. Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie (ARSP), Vol 93. (2007) Heft 4. 540-550. o.
  • A magyar jogbölcseleti gondolkodás kezdetei. Werbőczy Istvántól Somló Bódogig. Gondolat Kiadó, Budapest, 2011. 195 o.
  • Szuverenitás-koncepciók a 20. század első felének magyar jogirodalmában. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás, I. évf. (2013) 1. sz. 57-67. o.
  • Kísérlet az „új magyar jogfilozófia” megteremtésére a 20. század első felében. Gondolat Kiadó, Budapest, 2014. 297 o.
  • Múltunk öröksége. Elmélettörténeti perspektívák. Gondolat Kiadó, Budapest, 2016. 197 o.