Ösztöndíjak

Tanulmányi ösztöndíj


Az Állam- és Jogtudományi Karon tanulmányi ösztöndíjra az az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató jogosult, aki előző tanulmányi félévében legalább 20 kreditpontot teljesített (kivéve a jogász szak IX. szemesztert, ahol 15 kreditpont teljesítése az ösztöndíj folyósításának minimális feltétele). Tanulmányi ösztöndíjban a hallgatók az előző félévi tanulmányi eredményük alapján jogosultak. A tanulmányi ösztöndíj megítélésének alapja az ösztöndíjindex. Az ösztöndíjindex a teljesített kreditek és a hozzájuk tartozó (legalább elégséges) érdemjegyek szorzatainak összege osztva a vállalt (felvett) kreditszámmal.

A hallgatói egyéni tanulmányi teljesítményeket a féléves ösztöndíjindexek szerint szakonként, azon belül évfolyamonként a legmagasabb ösztöndíjösszegtől kezdve csökkenő sorrendbe rendezzük. A rendezett – csökkenő – sorrend szerint 50% fölött 4 kategóriát képezünk. A négy kategóriába a hallgatók legjobb teljesítményű 40%-át soroljuk be. Az érintett hallgatók 6%-a havi 27 ezer forint, további 11%-a 19 ezer forint, további 12%-a 13 ezer forint, további 11%-a 9 ezer forint tanulmányi ösztöndíjra lesz jogosult. A rendelkezésre álló keret és a hallgatói teljesítmények ismeretében a fenti sávokba tartozó hallgatók aránya legfeljebb 10%-kal növelhető, ezáltal a hallgatók létszáma 505-ig kiegészíthető. Amennyiben azonos ösztöndíjindexszel több hallgató rendelkezik, mint az adott sávban ösztöndíjra jogosultak száma, az érintett hallgatókra jutó tanulmányi ösztöndíjkeret átlaga ezen hallgatók ösztöndíjértéke lesz. (Így például egy 100 fős évfolyamon 5 hallgató lesz jogosult 27 ezer forintos ösztöndíjra. Amennyiben nyolcan végeznek azonos ösztöndíjindexszel, 5 hallgató 27 ezer, 3 hallgató pedig 19 ezer forintot kapna, ténylegesen azonban mind a nyolc hallgató fejenként havonta 24 ezer forint tanulmányi ösztöndíjra lesz jogosult.)

A költségtérítéses képzésből államilag támogatott képzésbe átsorolt hallgatók az előző, költségtérítéses képzésben nyújtott teljesítményük alapján részesülhetnek ösztöndíjban az átsorolást követő félévben.

Mesterképzési szakmai ösztöndíj


A közigazgatási mesterképzés első évfolyam első félévére beiratkozott, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, államilag támogatott, teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók 50%-a szakmai ösztöndíjban részesülhet, mely ösztöndíj a hallgató által a Kari Tanulmányi Bizottsághoz benyújtott pályázat alapján egyszeri alkalommal folyósítható juttatás. A mesterképzési szakmai ösztöndíj mértéke legalább 15 000, legfeljebb 30 000 Ft.

Köztársasági ösztöndíj


A Debreceni Egyetem rektora által meghirdetett, az oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíjra szóló pályázati lehetőség alapján a kiemelkedő tanulmányi eredményű és szakmai területen kimagasló munkát végző hallgatók köztársasági ösztöndíjban részesülhetnek. A Debreceni Egyetemen köztársasági ösztöndíjban az államilag támogatott teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben részt vevő hallgatók 0,8%-a, de karonként legalább egy fő részesülhet. A pályázatot minden tanév végén (májusban) írják ki, és azok a nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak az adott tanévben elért eredményeik alapján, akik legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek. A pályázatot a hallgatókkal hirdetmény útján közöljük a további feltételekkel együtt. A köztársasági ösztöndíj pontos összege a költségvetési törvényben e jogcímen megállapított összeg egytizede/hó. A 2012/13. évre szóló köztársasági ösztöndíj összege 2012-ben havonta 34 ezer forint volt.

A beérkezett pályázatokat a kari Tanulmányi Bizottság javaslatára a Kari Tanács rangsorolja, amely alapján a Debreceni Egyetem Szenátusa minden év augusztus 1-ig tesz javaslatot az oktatásért felelős miniszternek a köztársasági ösztöndíj adományozására. A kari rangsorolás a Tanulmányi Bizottság által elfogadott értékelési szempontrendszer alapján történik.

A köztársasági ösztöndíjban részesülő hallgatók tanulmányi ösztöndíjban is részesülnek, ugyanakkor köztársasági és kiemelt tanulmányi ösztöndíj együttesen ugyanabban a tanévben nem nyerhető el.

Kiemelt ösztöndíj, tanszéki koordinátori (demonstrátori) ösztöndíj


Az Állam- és Jogtudományi Kar több jogcímen folyósíthat kiemelt ösztöndíjat az erre sikeresen pályázó hallgatóknak. Kiemelt ösztöndíjban részesülhetnek a tanszéki koordinátorok (demonstrátorok), valamint a kimagasló szakmai, illetve tudományos teljesítményt nyújtó hallgatók, külön pályázat alapján. A koordinátori és a tanulmányi kiemelt ösztöndíj egy félévre szól, és ismételten odaítélhető. A kiemelt ösztöndíjban részesülő hallgatók tanulmányi ösztöndíjat is kaphatnak. A 2012/13. tanévben a tanulmányi kiemelt ösztöndíj összege havi 12.500 forint, a tanszéki koordinátori kiemelt ösztöndíj összege egyszeri 35 ezer forint. A kiemelt ösztöndíjra kiírt pályázatot a hallgatókkal hirdetmény útján közöljük. A pályázatokról a Tanulmányi Bizottság javaslata alapján a Kari Tanács dönt. Köztársasági és kiemelt tanulmányi ösztöndíj együttesen ugyanabban a tanévben nem nyerhető el.
A felhívás és a pályázati adatlap itt érhető el.

Szociális ösztöndíj


A pénzbeli szociális ösztöndíj formái: rendszeres szociális ösztöndíj, rendkívüli (egyszeri) szociális ösztöndíj és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi része.

A szociális ösztöndíjat az Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság (KFSZB) ítéli meg az arra rászorulóknak. Az ösztöndíj csak egyéni, részletes indoklást tartalmazó pályázat alapján ítélhető meg.

A pályázat benyújtásának feltételeiről, a szociális ösztöndíjakról bővebb információ a Debreceni Egyetem portálján érhető el.

Művészeti és sportösztöndíj


A nemzetközi, országos, illetve regionális szinten elért kiemelkedő sportteljesítményért a rektor által kiírt pályázat alapján sportösztöndíj adományozható. A támogatás egy félévre szól, havi összegéről a Hallgatói Kapcsolatok Igazgatósága dönt.

A kiemelkedő művészeti teljesítményt nyújtó hallgatók a rektor által kiírt pályázat alapján művészeti ösztöndíjban részesülhetnek. A támogatás egy félévre szól, havi összegéről a rendelkezésre álló keret ismeretében a Művészeti és Közművelődési Bizottság dönt.

Az ösztöndíjakra kiírt pályázatokról a rektor a hallgatókat hirdetmény útján tájékoztatja.

Rektori ösztöndíj


Azon hallgatók, akik a Debreceni Egyetem érdekében olyan kiváló teljesítményt fejtenek ki, mely növeli a Debreceni Egyetem hírnevét, és ösztöndíjindexük legalább 4,00, a rektor által kiírt pályázat alapján rektori ösztöndíjban részesülhetnek. Az ösztöndíjat eseti jelleggel hirdetik meg, egy félévre szól, havi összegét a rektor határozza meg. Az ösztöndíjra kiírt pályázatról a rektor a hallgatókat hirdetmény útján tájékoztatja.