Ösztöndíjak

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ


Tanulmányi ösztöndíj csak az államilag támogatott, valamint a magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatónak adható. Tanulmányi ösztöndíjra a hallgatók az előző félévi tanulmányi eredményük alapján jogosultak külön pályázat nélkül. Az egyetemre első alkalommal beiratkozott hallgató a beiratkozását követő első tanulmányi időszakban tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet.

A hallgatók akkor részesülhetnek tanulmányi ösztöndíjban, ha az előző félévben legalább 20 kreditet, ezen belül legalább 15 szakmai kreditet szereztek, valamint teljesítették a tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó, tanulmányi és vizsgaszabályzatban szereplő feltételeket. Külföldi felsőoktatási intézményben teljesített félév esetén a tanulmányi ösztöndíjra való jogosultság feltétele az adott intézményben összesen 15 kredit teljesítése.
A tanulmányi ösztöndíj megítélésének alapja az ösztöndíjindex. Az ösztöndíjindex a teljesített kreditek és a hozzájuk tartozó (legalább kettes) érdemjegyek szorzatainak összege osztva a vállalt kreditszámmal.

A tanulmányi ösztöndíjat a beiratkozott hallgatók az alábbiak szerint kapják:
A hallgatói egyéni tanulmányi teljesítményeket a féléves ösztöndíjindexek/átlagok szerint évfolyamonként/szakonként/szakirányonként a legmagasabb ösztöndíjindextől/átlagtól kezdve csökkenő sorrendbe kell rendezni.
A rendezett – csökkenő – sorrend szerint 65 % fölött 4 kategóriát kell képezni. A négy kategóriába a hallgatók legjobb teljesítményű 35 %-át kell besorolni. Az így képzett sávokba eső hallgatók aránya és az egyes sávokban érvényes tanulmányi ösztöndíjaknak az adott félévben rendelkezésre álló kerettől függően legmagasabb összege csökkenő teljesítmény szerinti sorrendben:
I. sáv 5 % 28000 Ft/hó
II. sáv 10 % 20000 Ft/hó
III. sáv10 % 14000 Ft/hó
IV. sáv10 % 10000 Ft/hó
Amennyiben azonos tanulmányi ösztöndíjindexszel/átlaggal több hallgató rendelkezik, mint az egy sávba sorolhatók száma, akkor az érintett hallgatókra jutó tanulmányi ösztöndíjkeret átlaga ezen hallgatók ösztöndíjértéke. Ez alól kivételt képez a legalacsonyabb tanulmányi ösztöndíjra jogosító sáv alsó határa.

A félévre (5 hónapra) fizetendő tanulmányi ösztöndíjhoz a tanulmányi átlagot/ösztöndíjindexet a HKSZK számolja, ellenőrzi, elektronikus formában rögzíti, s közös egyetemi nyilvántartásban vezeti. A számításokat szeptember, illetve február végéig kell elvégezni. A hallgatók sorrendbe állítása, az adott évfolyamra a sávok és a kategóriák kialakítása után a hatályos ösztöndíjtáblázatot a honlapon közzé kell tenni úgy, hogy abból évfolyamonként/szakonként/szakirányonként a hallgatók számára egyértelműen megállapítható legyen, mely ösztöndíjindexhez mekkora összegű tanulmányi ösztöndíj tartozik.
Jogász szakon az utolsó szemeszterben akkor részesülhetnek a hallgatók tanulmányi ösztöndíjban, ha az ösztöndíj számításának alapjául szolgáló félévben legalább 15 kreditpont értékben teljesítettek kötelező és kötelezően választható tárgyakat.
A DE ÁJK vonatkozásában a tanulmányi ösztöndíj odaítélése szakonként, a szakokon belül pedig évfolyamonként történik.
A tanulmányi ösztöndíj részletes szabályozását a Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata tartalmazza.

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ


A felsőoktatási ügyekért felelős miniszter által egy tanévre adományozott köztársasági ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. Köztársasági ösztöndíjban az a nappali tagozatos, első alap-képzésben, első kiegészítő alapképzésben, továbbá alap- vagy mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki adott vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett, és legalább 55 kreditet meg-szerzett a két utolsó aktív félévében azon a szakon, amelynek eredményei alapján a pályázatát benyújtotta.

A pályázatot kar által előírt feltételeknek megfelelően a karhoz kell benyújtani. A pályázati felhívást a pályázati határidőt 30 nappal megelőzően – a pályázatok elbírálásának szempontjaival együtt – a kar honlapján közzé kell tenni. Pályázhatnak azok a hallgatók, akik a kar által előírt feltételeknek megfelelnek, szakmai tekintetben kimagasló munkát végeznek.

Köztársasági ösztöndíjban az egyetem/kar államilag támogatott állami (rész)ösztöndíjas teljes idejű képzésben részt vevő hallgatóinak 0,8 %-a, de karonként legalább egy fő részesülhet.

A pályázat lebonyolítása a mindenkor hatályos jogszabálynak, illetve pályázati kiírásnak megfelelően történik. A végleges kari rangsort a kari HÖK véleményének meghallgatásával a Kari Tanács határozza meg és továbbítja a szenátusnak, amely minden év augusztus 1-ig tesz javaslatot a felsőoktatási ügyekért felelős miniszternek a köztársasági ösztöndíj adományozására.

A köztársasági ösztöndíj részletes szabályozását a Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata tartalmazza.

KIEMELT ÖSZTÖNDÍJ


Az Állam- és Jogtudományi Kar a tantervi követelményeken túlmenő kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítmény alapján félévenként kiemelt ösztöndíj pályázatot hirdet. Pályázhatnak azok az aktív jogviszonyban lévő nappali tagozatos hallgatók, akik a pályázati félévet megelőző utolsó két szemeszterben félévenként legalább 20-20 kreditpontot szereztek továbbá ösztöndíjindexük mindkét félév vonatkozásában elérte a 4,50-t és tanulmányi kötelezettségeken túlmenően kimagasló szakmai, tudományos teljesítményt nyújtottak. Kiemelt tanulmányi ösztöndíjra azon hallgatói pályázhatnak, akik nem részesülnek köztársasági ösztöndíjban.

A pályázatot a kar által előírt feltételeknek megfelelően a karhoz kell benyújtani a kari honlapon közzétett felhívás alapján. A pályázatokat a Tanulmányi Bizottság az előzetesen meghatározott és a hallgatók számára hozzáférhető bírálati szempontrendszer alapján rangsorolja. A kiemelt tanulmányi ösztöndíj odaítéléséről a Tanulmányi Bizottság rangsora alapján a Kari Tanács dönt.

A felhívás és a pályázati adatlap elérése .

TANSZÉKI KOORDINÁTORI (DEMONSTRÁTORI) ÖSZTÖNDÍJ


Az Állam- és Jogtudományi Kar félévenként tanszéki koordinátori feladatok betöltésére pályázatot hirdet. Pályázhatnak azok az aktív jogviszonyban lévő nappali tagozatos hallgatók, akik a pályázati félévet megelőző utolsó két szemeszterben félévenként legalább 20-20 kreditpontot szereztek, ösztöndíjindexük mindkét félév vonatkozásában elérte a 4,00-t továbbá a megpályázott tanszék oktatási profiljához kapcsolódó szakmai tevékenységet kívánnak folytatni. Tanszéki koordinátori ösztöndíjra azon hallgatói pályázhatnak, akik nem részesülnek köztársasági ösztöndíjban. Az abszolutórium megszerzésének félévében a pályázat nem nyújtható be.

A pályázatot a kar által előírt feltételeknek megfelelően a karhoz kell benyújtani a honlapon közzétett felhívás alapján. Az ösztöndíj odaítéléséről a Tanulmányi Bizottság rangsora alapján, a tanszékvezetői sorrend figyelembe vételével a Kari Tanács dönt
A felhívás és a pályázati adatlap elérése .

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMJA


Az Igazságügyi Minisztérium először a 2016. év költségvetésében a jogászképzés támogatása és fejlesztése érdekében külön forrást különített el, amelynek keretében a vidéki jogi karok, így a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar nappali tagozatos jogász hallgatói ösztöndíjakban részesülhetnek.
Az Igazságügyi Minisztérium az alábbi ösztöndíjak létrehozását határozta el:
I. IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj
II. IM Tanulmányi Jogászösztöndíj
Az ösztöndíjra vonatkozó felhívásokról és az ösztöndíj várható összegéről a kar minden félévben neptun üzenetben értesíti a hallgatókat.
Az ösztöndíjakra vonatkozó aktuális tájékoztató az alábbi linken érhető el .
 

REKTORI ÖSZTÖNDÍJ


A Debreceni Egyetem rektora az első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, valamint első akkreditált iskolai rendszerű felsőoktatási szakképzésben nappali tagozaton tanulmányokat folytató magyar állampolgárságú, valamint a külföldi állampolgárságú államilag támogatott képzésben résztvevő hallgatói számára rektori ösztöndíjat alapít.

Az ösztöndíjban – tanulmányaik során legfeljebb három alkalommal – azok a hallgatók részesülhetnek, akik a pályázat benyújtását megelőző tanulmányi félévben legalább 4,0 tanulmányi eredményt (ösztöndíjindexet) értek el, és a Debreceni Egyetem érdekében olyan kiváló tevékenységet fejtenek/fejtettek ki, amely növeli/növelte az Egyetem hírnevét, tekintélyét. Az ösztöndíj más ösztöndíjjal együtt is elnyerhető.

Az ösztöndíj egy tanulmányi félévre (szeptember 1-től január 31-ig, február 1-től június 30-ig) szól.

Az ösztöndíjak odaítélése pályázat alapján történik. A pályázatokat a rektor írja ki a félév kezdetekor azzal, hogy a pályázat benyújtási határideje legalább 10 nap, és a pályázatokról való döntést minden félév második hónap végéig meg kell hozni. A pályázat részletes feltételeit, formai követelményét, és a pályázathoz csatolandó igazolásokat, mellékleteket a pályázati kiírásban kell meghatározni. A pályázati kiírást az egyetem internetes honlapján kell közzétenni.

Az ösztöndíjban részesülők személyéről és az ösztöndíj összegéről a rendelkezésre álló keret ismeretében a rektor által felkért ad hoc bizottság javaslata alapján a rektor dönt.

A rektori ösztöndíj részletes szabályozását a Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata tartalmazza.

PÉNZBELI SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ


A pénzbeli szociális ösztöndíj formái a Debreceni Egyetemen:
a) rendszeres szociális ösztöndíj,
b) rendkívüli (egyszeri) szociális ösztöndíj,
c) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi része.

Pénzbeli szociális ösztöndíj részletes szabályozását a Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata tartalmazza.

MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ


A Debreceni Egyetem az első alapképzésben, első mesterképzésben, első osztatlan egységes képzésben, első szakirányú továbbképzésben, valamint első felsőoktatási szakképzésben nappali tagozaton tanulmányokat folytató magyar állampolgárságú, valamint a külföldi állampolgárságú hallgatói számára művészeti ösztöndíjat alapít.

Az ösztöndíjban – tanulmányaik során legfeljebb három alkalommal – azok a hallgatók részesülhetnek, akik a lentiekben meghatározott tanulmányi követelményeken túl rendszeresen részt vállalnak a Debreceni Egyetem vagy Debrecen kulturális életében, illetve művészeti tevékenységük, eredményük kivételes színvonalat mutat, eredményesen vesznek részt hazai és/vagy nemzetközi versenyeken, rendezvényeken.

Az ösztöndíjra azok a hallgatók pályázhatnak, akiknek az előző félévi tanulmányi eredményük (ösztöndíjindexük) az adott karon a tanulmányi ösztöndíjra jogosító alsó határ felett van.

Az ösztöndíj egy tanulmányi félévre (szeptember 1-től január 31-ig; február 1-től június 30-ig) szól.

Az ösztöndíjak odaítélése pályázat alapján történik. A pályázatokat a rektor írja ki a félév kezdetekor azzal, hogy a pályázat benyújtási határideje legalább 10 nap, és a pályázatokról való döntést minden félév második hónap végéig meg kell hozni. A pályázati kiírást az egyetem internetes honlapján kell közzétenni.

A művészeti ösztöndíjban részesülők személyéről és az ösztöndíj összegéről a rendelkezésre álló keret ismeretében a Művészeti és Közművelődési Bizottság dönt.

A művészeti ösztöndíj részletes szabályozását a Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata tartalmazza.

SPORTÖSZTÖNDÍJ


A Debreceni Egyetem az első alapképzésben, első mesterképzésben, első osztatlan egységes képzésben, első szakirányú továbbképzésben, valamint első felsőoktatási szakképzésben nappali tagozaton tanulmányokat folytató magyar állampolgárságú, valamint a külföldi állampolgárságú hallgatói számára sportösztöndíjat alapít.

Az ösztöndíjban azok a hallgatók részesülhetnek, akik az aktuális ösztöndíj kiírásban meghatározott tanulmányi követelményeken túl rendszeresen részt vállalnak a Debreceni Egyetem vagy Debrecen sportéletében, illetve sportteljesítményük kivételes színvonalat mutat, eredményesen vesznek részt hazai és nemzetközi versenyeken.

Az ösztöndíj egy tanulmányi félévre (szeptember 1-től január 31-ig, február 1-től június 30-ig) szól.

Az ösztöndíjak odaítélése pályázat alapján történik. A pályázatokat a rektor írja ki a félév kezdetekor azzal, hogy a pályázat benyújtási határideje legalább 10 nap, és a pályázatokról való döntést minden félév második hónap végéig meg kell hozni. A pályázat formai követelményét és a pályázathoz csatolandó igazolásokat, mellékleteket a pályázati kiírásban kell meghatározni. A pályázati kiírást az egyetem internetes honlapján kell közzétenni.

Az ösztöndíjban részesülők személyéről és az ösztöndíj összegéről a Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja dönt.

A sportösztöndíj részletes szabályozását a Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata tartalmazza.