A programról

Az ERASMUS programról röviden


Az Európai Bizottság Egész Életen Át Tartó Tanulás Programja (Lifelong Learning Programme) az emberi élet valamennyi szakaszában, egész Európára kiterjedően kíván tanulási lehetőségeket biztosítani mindenki számára. Ennek érdekében négy, a tanulás és szakképzés különböző szakaszaihoz kötődő alapprogramot működtet, amelyek keretében a közoktatást, a felsőoktatást, a szakmai képzést és a felnőttoktatást támogatja. Az ERASMUS a felsőoktatás támogatására működtetett alapprogram.

Az ERASMUS az Európai Bizottság egyik legsikeresebb programja, amely eddig több mint 2,3 millió egyetemi hallgató külföldi tanulmányait segítette elő szerte Európában. Gyorsan fejlődik az oktatói és személyzeti (a nem oktató egyetemi dolgozók) mobilitását célzó programrész is. 2007-től a program lehetőséget biztosít a hallgatók szakmai gyakorlatának külföldi partnernél való eltöltésére is. A program legfőbb célkitűzése, hogy növelje a hallgatói és oktatói mobilitást, és erősítse a felsőoktatási intézmények és a vállalkozások közötti együttműködést.

Az ERASMUS programot Magyarországon a Tempus Közalapítvány kezeli, amely 1996 óta kiemelten közhasznú szervezetként az Oktatási és Kulturális Minisztérium felügyelete alatt működve bonyolítja le a legnagyobb mobilitási programot Magyarországon.

Általános tudnivalók


Az ERASMUS programban az a hallgató vehet részt, aki legalább két lezárt félévvel rendelkezik, ezért elsőéves hallgatók nem támogathatóak. A hallgatói mobilitás minimális időtartama 3 hónap, maximális időtartama 12 hónap. Az ERASMUS ösztöndíjat nyert hallgató írásos tanulmányi szerződést köt a fogadó és a küldő intézménnyel. A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézmény igazolást ad az elvégzett tanulmányi programról és eredményekről.

1. A tanulmányi program


Mielőtt a hallgató megkezdi az ERASMUS tanulmányi időszakot, az anyaintézménynek ellenőriznie kell, hogy a tervezett fogadó intézménynél elvégzendő tanulmányi program elfogadható-e azon fokozat vagy diploma tekintetében, amelynek eléréséért a hallgató jelenleg tanul, illetve, hogy ennek eredményeképpen az ERASMUS program keretében végzett tanulmányok elfogadhatóak-e a kielégítő teljesítést követően.

2. A tanulmányi szerződés


A külföldi tanulmányútra ERASMUS ösztöndíjat nyert hallgató írásos tanulmányi szerződést (Learning Agreement) köt a fogadó és a küldő intézménnyel. Tanulmányi célú mobilitás esetén a tanulmányi időszakot megelőzően minden hallgatónak meg kell kapnia a tanulmányi szerződést. A tanulmányi szerződést a fogadó intézmény, az anyaintézmény és a hallgató is elfogadja.

A tanulmányi szerződés bármilyen módosítását, amely a hallgatónak a fogadó intézménybe való megérkezésekor szükségesnek látszik, a hallgató érkezését követő egy hónapon belül véglegesíteni és formalizálni kell. Az ezután felmerülő változásokkal kapcsolatban mindhárom félnek formálisan meg kell egyeznie, és a változásokat késedelem nélkül végre kell hajtani.

3. A külföldi tanulmányok elismerése és igazolása

Az anyaintézménynek teljes mértékben el kell ismernie a külföldön töltött időszakot. Az intézmények teljes mértékű elismerést biztosítanak, lehetőleg az ECTS kreditek használatával.

A mobilitási időszak sikeres befejezésekor a fogadó intézménynek a hallgató részére ki kell állítani a tanulmányi szerződés szerint elvégzett tanulmányokról és eredményekről szóló igazolást. A fogadó intézménynél a hallgató által elvégzett tanulmányért járó kredit, illetve elismerés csak abban az esetben tagadható meg, ha a diák nem éri el a fogadó intézmény által megkövetelt elméleti vagy gyakorlati tudásszintet, vagy bármi más módon nem tesz eleget az elismeréshez szükséges feltételeknek, amelyekről a részt vevő intézmények megállapodtak.

Minden ERASMUS mobilitást vállaló hallgató köteles hallgatói beszámolót készíteni a mobilitás teljesítését követően.

4. A tanulmányok finanszírozása


Az ERASMUS ösztöndíj a külföldi tanulmányi időszak többletköltségeihez történő hozzájárulásnak tekintendő. Egyéni hallgatói ösztöndíj esetében a küldő felsőoktatási intézmény kritériumokat állíthat fel, például a jelentkező tanulmányi eredményére, a fogadó szervezetben használt munkanyelv ismeretére, a motivációra stb. vonatkozóan. Az egyéni ösztöndíjak kiszámítását a célországonként meghatározott maximum összegekre tekintettel a küldő intézmény végzi. A felsőoktatási intézmények bizonyos kritériumokat figyelembe vehetnek az egyéni összeg megállapítása során, így pl. a társfinanszírozáshoz elérhető forrásokat, a kedvezményezett szociális és gazdasági helyzetét, stb.

A felsőoktatási intézmény vagy a Nemzeti Iroda a hallgatótól visszakér minden olyan összeget, amelyet nem a szerződésben foglalt rendelkezések szerint használt fel.

A külföldi tanulmányi időszak alatt felvett kurzusok követelményeinek nem teljesítése a támogatás részleges vagy teljes visszafizetési kötelezettségét vonhatja maga után. A támogatási összeg visszatérítését nem lehet kérni abban az esetben, ha a hallgatót vis maior körülmények akadályozták a tervezett külföldi tanulmányok elvégzésében. Az ilyen eseteket a küldő intézmény köteles jelenteni, a Nemzeti Irodának pedig minden felmentést írásban jóvá kell hagynia.

A hallgató a külföldön töltött időszak folyamán is jogosult az anyaintézménynél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására.

Az ösztöndíjat elnyert hallgatónak a kurzusért, amelyre a tanulmányi szerződés vonatkozik, a fogadó intézmény részére semmiféle egyetemi díjat (tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, könyvtárhasználati díj stb.) nem kell fizetnie. Külföldi tanulmányi időszaka alatt is fizetnie kell azonban a tandíjat az anyaintézmény részére.

Hasznos linkek