A pályázat

A pályázat feltételei

 • A pályázó nem volt még ERASMUS ösztöndíjjal külföldön;
 • A pályázó magyar állampolgár, vagy állandó tartózkodási engedéllyel él Magyarországon;
 • A pályázat leadásának időpontjában legalább kettő lezárt egyetemi félévvel rendelkezik (MSc vagy PhD képzésben részt vevő hallgatók esetén a megelőző képzés félévei beszámítanak);
 • A pályázat beadási határidejét közvetlenül megelőzően lezárt négy aktív félévben az ösztöndíj indexek átlaga eléri a 3,50-ot. MSc képzésben résztvevők esetén a megelőző BSc képzés megfelelő féléveit kell számításba venni. Azon pályázók esetén, akiknek még összesen a teljes felsőfokú képzésük során nincs négy lezárt féléve, három, illetve kettő lezárt félév értékelése történik. 3,00 és 3,49 közötti átlagolt ösztöndíj index esetén, kivételes esetben, a szakvezető javaslata és indoklása alapján részesülhet a hallgató Erasmus ösztöndíjban, azonban csak akkor, ha a 3,50-t elérő átlagúak nem töltik ki a rendelkezésre álló mobilitási keretet, és az ösztöndíj elnyerése esetén is csak a kari, ill. szaki rangsor végére kerülhet;;
 • A megpályázott időszakban a pályázó hallgatói jogviszonyban lesz az egyetemmel;
 • A pályázó szakmailag felkészült arra, hogy külföldi egyetemen folytasson tanulmányokat;
 • A kiválasztott partneregyetemen végzett tanulmányi munka beszámítható a pályázó Debreceni Egyetemen végzett képzésébe (a minimális beszámítandó kreditérték szemeszterenként 15 kredit a Debreceni Egyetemen; ettől eltérni csak a szakfelelős vagy a Dékánia írásbeli indoklásával lehet);
 • A pályázó birtokában van a szükséges nyelvtudásnak (a partneregyetemen végzendő oktatás nyelve).

FIGYELEM!

A DE-ÁJK Tanulmányi Bizottsága az ERASMUS-os hallgatók tekintetében 2011. március 7-én az alábbi határozatot fogadta el:
"A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Tanulmányi Bizottsága a Kar ERASMUS pályázatán külföldi részképzési ösztöndíjat nyert hallgatóitól megköveteli, hogy szemeszterenként legalább 10 hazai (DE ÁJK) kreditértékben teljesítsenek külföldi kurzusokat. Ezen túlmenően a külföldi részképzésből hazatérő hallgató a "Transcript of Records" leadásával együtt egy olyan legalább 15 oldalas dolgozatot köteles az ÁJK ERASMUS koordinátornak bemutatni, amely - a hallgató tanulmányi előrehaladására tekintettel -- évfolyamdolgozatának vagy szakdolgozatának választott témájához kapcsolódik, és a külföldi részképzésben végzett kutatások eredményét foglalja össze. A DE ÁJK a külföldi részképzést csak a fenti feltételek együttes teljesítése esetén fogadja el, és számol el krediteket a hallgatónak."


A pályázat kiírása

 

Az ERASMUS hallgatói mobilitási pályázatot minden tanév tavaszi félévében március végén vagy április közepén írja ki a Tempus Közalapítvány. A pályázni szándékozó hallgatók a pályázati feltételeket és a pályázathoz szükséges dokumentumokat a Debreceni Egyetem honlapján ismerhetik meg, illetve erről a honlapról tölthetik le.

A pályázathoz szükséges dokumentumok
 • az utolsó négy lezárt félév indexmásolata (MSc képzés esetén a megelőző BSc-s indexből kell kiegészíteni, első képzés esetén ha még nem teljesített négy félévet, kevesebb indexmásolat is elegendő);
 • a nyelvtudás igazolása (legalább állami középfokú C típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy a lektorátus igazolása a nyelvtudásról);
 • szakmai önéletrajz magyarul és a tanulmányok nyelvén Europass formátumban ;
 • a külföldi egyetemen végzendő munka leírása, amely tartalmazza azt is, hogy melyik egyetemre, melyik félévre, illetve időszakra nyújtja be a jelölt a pályázatát (motivációs levél magyarul ÉS a tanulmányok nyelvén, legalább egy A/4-es oldal terjedelemben); a pályázat elbírálásakor előnyt élveznek azok a hallgatók, akik a pályázat benyújtásáig a partneregyetemmel már egyeztették a kint végzendő tanulmányokat;
 • a hallgató nyilatkozata;
 • hallgatók esetén a szak felelősének nyilatkozata;
 • doktoranduszok esetében a doktori iskola vezetőjének nyilatkozata és a témavezető nyilatkozata;
 • az ERASMUS kapcsolatokat közvetlenül koordináló centrumok/karok/tanszékek a pályázók számára további megkötésekkel élhetnek;
 • tudományos/TDK munka igazolása (nem kötelező);
 • ajánlás (nem kötelező);
 • a pályázati űrlapon maximum 3 helyre lehet pályázni, a pályázati űrlapon szereplő sorrend jelenti a preferált sorrendet; több megjelölt partnerintézmény esetén a motivációs levél, a hallgatói és oktatói nyilatkozatok minden megpályázott partnerintézményre vonatkozóan benyújtandók!


Zaccaria MártonA pályázat beadása on-line történik, ezután a kinyomtatott és aláírt pályázati űrlapot a mellékletekkel együtt a kari ERASMUS koordinátornak kell benyújtani.


Az on-line pályázati űrlap határidőben történő beküldésének hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!Az Erasmus koordinátora Dr. Zaccaria Márton Leó.


A pályázat elbírálása

 

A pályázat beadási határideje általában május közepére esik, a pontos dátumot a pályázati kiírás tartalmazza.

Azon hallgatók, akik nem rendelkeznek nyelvvizsgával vagy a nyelvi lektorátus igazolásával, nyelvi szintfelmérésen vesznek részt a pályázat benyújtását követően, amelynek helyéről és idejéről e-mailben kapnak tájékoztatást. A nyelvi szintfelmérés írásbeli és szóbeli részből áll.

A DE-ÁJK-ról pályázó hallgatókat a kari ERASMUS-bizottság hallgatja meg, ahol a pályázó a célegyetem szerinti idegen nyelven kap kérdéseket az ösztöndíjas időszakban folytatandó tanulmányi és szabadidős terveiről, a külföldi részképzéssel kapcsolatos elvárásairól, azok jövőbeni hasznosulási lehetőségeiről.
A meghallgatást követően a kari ERASMUS-bizottság rangsorolja a pályázókat, amely során célegyetemek szerinti és abszolút rangsort állít fel. Ezen rangsorok és az egyetemi keretből az adott karnak jutó ösztöndíjas hónapszám alapján az egyetemi ERASMUS-bizottság dönt arról, hogy melyik hallgató, melyik partneregyetemre és hány hónapra nyerhet ERASMUS ösztöndíjat. A pályázat elbírálásának határideje május végére esik.

pdf Pályázatok pontozási rendszere (2014)


Az ERASMUS pályázat pozitív elbírálásával a hallgató ERASMUS-hallgató-jelölt státuszba kerül. Ebben a státusban elkezdheti a partneregyetemen a regisztrációs folyamatot és az esetleges kollégiumi férőhely keresést. A ösztöndíj mértéke csak az egyetem által elnyert keretösszeg megállapítása után válik biztossá, erről az egyetem értesítést küld.

A kiutazás feltételei

 • A megfelelő kari bizottság pozitív döntése a pályázatról;
 • Az adott félévre vonatkozó beiratkozást igazoló dokumentum;
 • Mind a három fél által aláírt tanulmányi szerződés (Learning Agreement), amely tartalmazza a partneregyetemen végzendő kurzusok listáját;
 • A vonatkozó kreditátviteli bizottság által jóváhagyott előzetes ekvivalencia / kredit beszámítási lista;
 • Kari Tanulmányi Albizottság engedélye;
 • Baleset- és egészségbiztosítás;
 • Amennyiben az adott országban szükséges, az ERASMUS hallgatók számára kiállított érvényes vízum.

Az ERASMUS pályázó számára biztosított, hogy

 • a külföldi tanulmányokat a Debreceni Egyetem a Tanulmányi Szerződésben (Learning Agreementben) rögzített módon elfogadja és a hallgató itthoni előmenetelébe beszámítja
 • a tanulmányi szerződésben foglaltak teljesítésén túl az adott tanulmányi időszakban semmilyen egyéb tanulmányi kötelezettséget nem kell teljesítenie;
 • a fogadó intézményben nem kell tandíjat fizetnie (amennyiben viszont a küldő intézményben tandíj fizetésére kötelezett, úgy azt be kell fizetnie);
 • a küldő intézmény a külföldön való tartózkodás idejére is folyósítja számára a megállapított ösztöndíjat;
 • kinti tartózkodás alatt ERASMUS támogatásban részesül, amely a felmerülő többletköltségek részleges fedezésére szolgál. A támogatás minimum összege 400 euró/hó. A támogatás biztosítására, illetve összegének pontos megállapítására csak az intézményi szerződés megkötését követően, az abban támasztott feltételek és az abban biztosított keretösszegek ismeretében van lehetőség.