Felvételi információk


Pótfelvételi 2017


pdf demgdi_phd_ptfelvteli_2017


Képzéseink


Doktori iskolánk állami ösztöndíjas és önköltséges nappali, önköltséges levelező tagozatos képzést, valamint a már komoly szakmai-tudományos pályafutással (megfelelő mennyiségű és minőségű publikáció) rendelkező jelentkezők számára az egyéni felkészüléses képzést ajánlja.

Állami ösztöndíjas képzésben a hallgató doktorandusz ösztöndíjra jogosult, melynek mértéke 2017-ben havi 140.000 Ft az első két évben, és 180.000 Ft a képzés második két évében (az ösztöndíj minden évben 12 hónapra, azaz a nyári szünet idejére is jár). Doktori iskolánk (a jogászképzésre vonatkozó jogszabályi keretek változásaitól függetlenül) minden évben rendelkezik állami ösztöndíjas férőhelyekkel, és az állami ösztöndíjas doktorandusz hallgatók a vonatkozó jogszabályok értelmében hallgatói ösztöndíjszerződés aláírására sem kötelesek.

Önköltséges képzésben a fizetendő költségtérítés mértéke a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap mértékéhez igazodik:
 • Levelező tagozaton a költségtérítés mértéke a közalkalmazotti pótlékalap 4-szerese (2017-ben: 80.000 Ft)/félév
 • Nappali tagozaton a költségtérítés mértéke a közalkalmazotti pótlékalap 6-szorosa (2017-ben: 120.000 Ft)/félév
Nappali és levelező tagozatos képzésben hallgatóink a képzés első két évében ismeretbővítő tárgyakat hallgatnak, illetőleg kutatás-publikációs tevékenységet végeznek, melyet követően egy komplex vizsgát kell letennie a PhD tanulmányok folytatásához. A komplex vizsgán értékelésre kerül a hallgató elméleti felkészültsége, valamint szakirodalmi felkészültsége és a kutatásainak állása. A komplex vizsga sikeres teljesítését követően a képzés második két évében kerül sor a disszertáció elkészítésére és benyújtására (disszertációs szakasz).

Egyéni felkészülés
esetén a jelentkezőnek a komplex vizsgát kell letennie, és a képzés második szakaszában (disszertációs szakasz) kapcsolódik be a PhD képzésbe.


A jelentkezés feltételei és határideje

A Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájába állami ösztöndíjas és önköltséges nappali, illetőleg önköltséges levelező tagozatra felvételre jelentkezhet
 • MA vagy osztatlan képzésben utolsó évfolyamos egyetemi hallgató, illetőleg már osztatlan vagy mesterképzésben szerzett diplomával rendelkező szakember (5 éven belüli diplomaszerzés esetén a jelentkezés feltétele legalább cum laude, illetőleg jó rendű egyetemi oklevél; 5 éven túli diplomaszerzés esetén a diploma minősítésétől függetlenül lehetséges a doktori iskolánkba történő jelentkezés, azonban a legalább cum laude (jó rendű) minősítést el nem érő jelentkezők felvételére kizárólag jelentős szakmai-tudományos tevékenység esetén kerülhet sor);
 • amennyiben egy, a tudomány műveléséhez szükséges világnyelvből legalább középfokú "C" típusú nyelvvizsgával rendelkezik.

A Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény értelmében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény ("Kedvezménytörvény") hatálya alá tartozó, a szomszédos államokban élő, magyar állampolgársággal nem rendelkező személyek is a magyar és más EGT-tagállamok polgáraival azonos feltételekkel jelentkezhetnek állami ösztöndíjas képzésbe. A 2017. évi doktori felvételi eljárásban pályázati úton további 30 fő vehető fel országosan állami ösztöndíjas doktori képzésbe - pályázatot azon, a Kedvezménytörvény hatálya alá tartozó külhoni magyarok nyújthatnak be, akik a szomszédos államok valamelyikében végezték el mesterszintű tanulmányaikat, és a PhD felvételi eljárásban csak az önköltséges képzéshez szükséges ponthatárt érték el. A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztere hirdeti meg.

Az egyéni felkészülésre jelentkező szakembereknek is teljesíteniük kell a jelentkezés általános feltételeit (diplomára és nyelvtudásra vonatkozó követelmények), azonban esetükben a felvétel további feltétele a komoly szakmai-tudományos pályafutás (így különösen a megfelelő mennyiségű és minőségű publikáció a tervezett értekezés tárgyához kapcsolódóan). Az egyéni felkészülés feltétele, hogy a jelentkező korábbi oktatási és publikációs teljesítménye legalább 120 kreditpont értékben beszámítható legyen a doktori képzésben.

Képzéseinkre nappali és levelező tagozatra minden év április 15. és május 15. között lehetséges a jelentkezés. A Társadalomtudományi Doktori Tanács határozata alapján pótfelvételi jelentkezésre is lehetőség nyílhat minden év július 15. és augusztus 25. között. A pótfelvételi jelentkezés lehetőségét a honlapunkon minden esetben külön hirdetményben jelezzük.

Egyéni felkészülésre az év bármely szakában fogadunk jelentkezőket, azonban a komplex vizsga letételére kizárólag vizsgaidőszakban kerülhet sor.


Gyakori kérdések és kapcsolat


A felvételi eljáráshoz kapcsolódó leggyakrabban ismételt kérdésekre a választ itt találja: pdf Gyakran ismételt kérdések 2017

A felvételi eljárással és a doktori képzéssel kapcsolatos kérdéseivel kérjük forduljon dr. Zaccaria Márton egyetemi adjunktus úrhoz, a Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola titkárát.zm03.jpg

Dr. Zaccaria Márton Leó
elérhetőségei:

Szoba: ÁJK C/109/B
Telefon: 52-512-700/74803 (közvetlen mellék), 74803 (Godáné Magyar Mónika tanszéki adminisztrátor, hivatali időben)
E-mail: zaccaria.marton@law.unideb.hu


A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és mellékletek

A felvételi jelentkezés során az alábbi dokumentumok és mellékletek benyújtása szükséges
 • doc Felvételi jelentkezési lap
 • szakmai önéletrajz;
 • publikációs jegyzék;
 • leckekönyv és egyetemi diploma másolata (végzős hallgatók esetén nyilatkozat a diploma megszerzésének várható időpontjáról, az oklevél átlagáról és minősítéséről - legkésőbb a szóbeli elbeszélgetés időpontjáig pótolható);
 • a tervezett kutatási téma ismertetése;
 • a megjelölni kívánt témavezető nyilatkozata, hogy a kutatási témát ismeri, az abban foglaltakat szakmailag megalapozottnak tartja, és a felvételt követően a jelentkező témavezetését vállalja;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (kivéve a Debreceni Egyetem hallgatóit);
 • nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata;
 • munkaviszonyban állók esetén a munkahelyi vezető nyilatkozata, melyben tudomásul veszi a jelentkezést (nem kötelező, de a zavartalan PhD tanulmányok biztosítása érdekében ajánlott melléklet);
 • a felvételi jelentkezési díj megfizetésének igazolása.

A felvételi eljárási díj összege 9.000 Ft, melyet banki átutalással kell megfizetni, az alábbiak szerint:
 • Jogosult neve: Debreceni Egyetem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)
 • Jogosult számlaszáma: Magyar Államkincstár 10034002-00282871-00000000
 • Közlemény: 1H4HBJX1PHDE Marton Géza DI jeloltneve

Doktori iskolánk témavezetői névjegyzéke elérhető az "Oktatóink" menüpontban, illetőleg a www.doktori.hu oldalon. Témavezetőink 2017-ben az alábbi kutatási témákat hirdették meg doktori iskolánkban (az adott évre vonatkozó kutatási témák meghirdetésére minden évben legkésőbb április 15-ig kerül sor a doktori.hu adatbázisban és a doktori iskola honlapján):
A témavezetői névjegyzékben nem szereplő oktató témavezetőként nem jelölhető meg. A témavezetők által meghirdetett átfogó kutatási témákon belül egyedi egyeztetés alapján lehet és kell a tervezett kutatási témát meghatározni.


Felvételi eljárás pontozása

I. Diploma (végzettség, gyakorlat) értékelése (max. 30 pont)

 • summa cum laude 1. (4,81-5,00): 25 pont
 • summa cum laude 2. (4,51-4,80): 20 pont
 • cum laude 1. (4,01-4,50): 15 pont
 • cum laude 2. (3,51-4,00): 10 pont
 • szakvizsga: 7,5 pont
 • másoddiploma: 7,5 pont
 • szakjogászi végzettség: 7,5 pont
 • egyéb elismert szakmai tevékenység: 7,5 pont

II. Eddigi tudományos munka értékelése (max. 30 pont)

 • megjelent vagy megjelenésre igazoltan elfogadott publikáció: 5 vagy 10 pont / publikáció (a megjelenés rangosságától függően)
 • konferencia-előadás: 5 pont / előadás
 • OTDK I-III. helyezés vagy különdíj: 20 pont
 • helyi TDK I-III. helyezés: 15 pont
 • részvétel helyi TDK-n vagy OTDK-n: 10 pont
 • legjobb opponensi díj helyi TDK-n vagy OTDK-n: 5 pont
 • opponencia helyi TDK-n vagy OTDK-n: 2 pont
 • egyéb országos versenyen való részvétel, helyezéssel: 10 pont
 • egyéb országos versenyen való részvétel, helyezés nélkül: 5 pont
 • egyéb helyi versenyen való részvétel, helyezéssel: 5 pont
 • egyéb helyi versenyen való részvétel, helyezés nélkül: 2 pont
 • demonstrátori tevékenység: 5 pont
 • tehetséggondozó programban részvétel: 5 pont

III. Szakmai intelligencia értékelése a felvételi elbeszélgetésen (max. 40 pont)

 • felvételi beszélgetés (előadó- és vitakészség): max. 15 pont
 • szakmai idegen nyelvi beszélgetés: max. 5 pont
 • kutatási terv és vázlat megalapozottsága (témaismeret, koncepció): max. 20 pont
A felvételi elbeszélgetés minden év június 15-30. között (pótfelvételi eljárás esetén augusztus 21-szeptember 15. között) kerül megtartásra, melyről a jelentkezőket külön értesítjük. Felvételi elbeszélgetésre egyéni felkészülésre történő jelentkezés esetén is sort kerítünk.

A felvételhez legalább 55 pontot kell elérni, és valamennyi kategóriában legalább 10 pontot kell szerezni. Állami ösztöndíjas nappali tagozatra történő jelentkezés esetén az 55 pont elérése nem jelenti a felvétel biztosítékát. A felvételről minden esetben a Társadalomtudományi Doktori Tanács dönt.