Abszolutóriumot szerzett hallgatóink


2016. (abszolvált 12 fő, közülük fokozatot szerzett 0 fő)


Név
Témavezető
Kutatási téma
Fokozatot szerzett (év)
dr. Bagdi Katalin
dr. Nádas György
A participációs jogok szerepe a munkavégzésre irányuló függő jogviszonyokban
 
dr. Balogh Éva
dr. Tóth Gábor Attila
Kölcsönhatás az Emberi Jogok Európai Bírósága és az európai alkotmánybíróságok gyakorlatában: a szólásszabadság értelmezése
 
Bordás Péter
Prof. dr. Horváth M. Tamás
Közfeladatok ellátása helyi szinten, az önkormányzat kialakuló új szerepköre a feladatfinanszírozás tükrében
 
Csege Gyula
dr. Szemesi Sándor
A migrációs szabályozás bírósági vonatkozásai az Európai Unióban és hazánkban a gyakorlati tapasztalatok aspektusából a nemzetbiztonsági szakhatósági állásfoglalások tükrében   
dr. Fazekas Éva Dóra
dr. Fézer Tamás
Kártérítés, sérelemdíj és rehabilitáció a gépjármű balesetek károsultjai körében - összehasonlító jogi elemzés   
dr. Hati Csilla
dr. Elek Balázs
A közvetlenség elve a büntetőeljárásban
 
dr. Háger Tamás
dr. Elek Balázs
A tényállás megalapozottsága a büntetőperben
 
Milanov Viktor
dr. Szemesi Sándor
Macedónia konfliktusainak nemzetközi jogi és politikai vetületei   
dr. Papp Olga Katalin
Prof. dr. Balázs István
A helyi önkormányzatok autonómiája és annak változásai
 
dr. Tomasovszky Edit
Prof. dr. Csécsy György
A szerzői vagyoni jogok, különös tekintettel a követő jogra
 
dr. Zsoldics Zsófia
dr. Bencze Mátyás
A jogi felelősség újabb tendenciáinak értelmezése és magyarázata
 
dr. Zsugyó Virág
dr. Tóth Gábor Attila
Az alkotmánymódosítások bírói felülvizsgálata
 


2015. (abszolvált 15 fő, közülük fokozatot szerzett 1 fő)

Név
Témavezető
Kutatási téma
Fokozatot szerzett (év)
dr. Bujdos Ágnes
Prof. dr. Fodor László
Rules on transboundary water pollution
 
dr. Bodó László
dr. Fézer Tamás
A modern társasági jog szerepe a gazdaságélénkítésben a XXI. században  
dr. Elek László
dr. Madai Sándor
A közélet tisztaság elleni bűncselekmények hazai és nemzetközi aspektusai   
Gyirán Zoltán
Prof. dr. Horváth M. Tamás
Adósságkezelés, adósságrendezés az önkormányzati pénzügyekben   2016
László Vilmos Csongor
dr. Árva Zsuzsanna
A magyar oktatás jogi háttere a rendszerváltástól napjainkig   
dr. Miskovics Mariann
dr. Madai Sándor
Fegyveresen és felfegyverkezve történő elkövetés a magyar és a német büntetőjogban   
dr. Miszti-Blasiusné dr. Szabó Zsuzsanna
dr. Szemesi Sándor
A belső jogorvoslatok kimerítésének kötelezettsége mint az emberi jogok nemzetközi védelmének előfeltétele   
dr. Pető Alexandra
dr. Szemesi Sándor
A vallásszabadság egyes aspektusai az univerzális és regionális nemzetközi jogban    
dr. Schubauer László
Prof. dr. Blaskó Béla
Büntetőpolitika az új évszázad első éveiben, különös tekintettel a gazdaság büntetőjogi védelmének átalakítására   
dr. Schubauerné dr. Hargitai Veronika
Prof. dr. Balázs István, társ-témavezető: dr. Balla Zoltán
A közigazgatási szerződés, hatósági szerződés, és az együttműködési megállapodás érvényesülése a magyar jogrendszerben, különös tekintettel a rendészeti tevékenység körében kötött szerződésekre   
Székely János
dr. Pribula László
Perintézmények metamorfózisa – A magyarországi és romániai polgári perjog intézményeinek fejlődési sajátosságai a XX. század negyedik évtizedétől napjainkig   
dr. Törő Blanka
dr. Elek Balázs
Az ártatlanság vélelme a favor defensionis elvének tükrében   
dr. Havas Lóránt
Prof. dr. Várnay Ernő
A szabadságon, biztonságon és jog érvényesülésén alapuló térség jövője az Európai Unióban   
dr. Szabó Erzsébet Juliánna
Prof. dr. Szabó Béla
A házasságjog gyakorlata Egyiptomban (Kr. u. 1-3. sz.) a fennmaradt görög nyelvű házassági dokumentumok és peres iratok alapján   
dr. Kőmíves Péter Miklós
dr. Fézer Tamás
A média- és sajtójog polgári jogi vonatkozásainak összehasonlító elemzése
 

2014. (abszolvált 8 fő, közülük fokozatot szerzett 2 fő)


Név
Témavezető
Kutatási téma
Fokozatot szerzett (év)
Péter András
Prof. dr. Várnay Ernő
Az uniós versenyjog alkalmazása a román versenyhivatal és a GVH gyakorlatában
 
dr. Pacsek József
dr. Szemesi Sándor
Az Európa Tanács jogvédelmi tevékenységének hatása a hazai jogfejlődésre és a nemzetközi emberi jogi normák érvényesülésére a büntető igazságszolgáltatásban 
 
dr. Mészáros Gábor
dr. Tóth Gábor Attila
Különleges helyzetek és beavatkozási lehetőségek az alkotmányos demokráciákban
 
dr. Nagyné dr. Dorka Dóra
dr. Nádasné dr. Rab Henriett
A közszolgálat hazai szabályozásának lehetséges alternatívái. Kritikai elemzés jogfejlesztési szempontból.
 
dr. Gyüre Annamária Csilla
Prof. dr. Fodor László
A klímaváltozás és a levegővédelem viszonya
 
dr. Tóth Andrea Noémi
dr. Elek Balázs
A távoltartás mint jogvédelmi eszköz
 2016
dr. Béky Ágnes Enikő
dr. Szikora Veronika, társ-témavezető: dr. Kardos Sándor
A mediáció a büntető- és a polgári jogban
 
dr. Krizsai Anita Kinga Prof. dr. Horváth M. Tamás
Szociális szolgáltatások szervezésének szabályozása a közszektor szereplőinek feladatai szemszögéből  20152013. (abszolvált 10 fő, közülük fokozatot szerzett 5 fő)

Név
Témavezető
Kutatási téma
Fokozatot szerzett (év)
dr. Sipos Ferenc
dr. Madai Sándor
Munkával kapcsolatos szankciók a magyar büntetőjogban
 
Talabos Dávidné dr. Lukács Nikolett
Prof. dr. Szabó Béla
A clausula rebus sic stantibus elvének továbbélése, különös tekintettel a magyar jogfejlődésre
 
dr. Mádi Sarolta
Prof. dr. Prugberger Tamás
A munkaegészségügy és munkavédelem jogintézményei működésének elméleti és gyakorlati problematikái, különös tekintettel a munkáltató felelősségére
 2016
dr. Mikó-Kis Anita
dr. Kardos Sándor
A vádalku (azaz a tárgyalásról lemondás) intézményének vizsgálata a hazai és a nemzetközi joggyakorlatban
 
dr. Varga Judit
Prof. dr. Horváth M. Tamás
A partnerség (PPP) szerepének változása a közpénzügyek jogában
 2016
dr. Sipka Péter Máté
dr. Nádas György
A munkavédelem és a munkajogi kárfelelősség
 2014
dr. Zaccaria Márton Leó
dr. Nádas György
Az esélyegyenlőség problematikája és egyes kérdései a munkajog területén az Európai Unióban és Magyarországon   2015
dr. Zoványi Nikolett
dr. Szikora Veronika
Az idegenforgalom szabályozásának összehasonlító magánjogi elemzése   2014
dr. Sztancs Edit
Prof. dr. Fodor László
A zajvédelem hazai és Európai Uniós szabályozása
 
dr. Joó Imre
dr. Szikora Veronika
"Action directe" alkalmazásának új perspektívái a magyar és külföldi jogrendszerekben
 


2012. (abszolvált 5 fő, közülük fokozatot szerzett 3 fő)

Név
Témavezető
Kutatási téma
Fokozatot szerzett (év)
dr. Szilágyi Bernadett
Prof. dr. Horváth M. Tamás
Egyházfinanszírozás Magyarországon
 2014
dr. Szilágyi Emese
dr. Tóth Gábor Attila
Pártok az államban
 
dr. Alföldi Ágnes Dóra
dr. Kardos Sándor
Bizonyítás a büntetőeljárásban
 
dr. Zákány Judit
Prof. dr. Csécsy György
Felelősségi viszonyok az egészségügyi ellátásban
 2014
dr. Kovács Zsuzsa Gyöngyvér
dr. Blaskó Béla
A kényszergyógykezelés
 2014


2011. (abszolvált 9 fő, közülük fokozatot szerzett 6 fő)

Név
Témavezető
Kutatási téma
Fokozatot szerzett (év)
dr. Bányai Gábor
Prof. dr. Prugberger Tamás
Felelősség a munkajogban, a munkavédelem, különös tekintettel a pszichoszociális kockázati tényezőkre
 
Derer Beatrice
Prof. dr. Horváth M. Tamás
Comparison between the Romanian and the Hungarian Construction Legislation and the EU Requirements
 
dr. Pallagi Anikó
dr. Blaskó Béla
Büntetőpolitika az új évszázad első éveiben
 2015
dr. Papp László
dr. Balogh Judit
A magyar iparjogvédelmi jogintézmények fejlődéstörténete: a jogalkotás és a jogalkalmazás dilemmái a középkori privilégiumlevelektől az európai szabadalomig
 2015
dr. Barta Attila
dr. Balázs István
A területi kormányhivatalok és a területi államigazgatási szervek jogi szabályozása az európai és magyar gyakorlatban
 2013
dr. Juhász-Tóth Angéla
Prof. dr. Várnay Ernő
A nemzeti parlamentek európaizációja
 2015
dr. Balla Zsuzsanna
Prof. dr. Horváth M. Tamás
A közbeszerzési eljárások anomáliái
 
dr. Kovács Ágnes
dr. Bencze Mátyás
Alapjogok ütközése a bírósági gyakorlatban
 2013
dr. Török Éva
Prof. dr. Csécsy György
A szerződések létrehozásának sajátosságai és problémái a polgári jogban
 2013


2010. (abszolvált 5 fő, közülük fokozatot szerzett 4 fő)

Név
Témavezető
Kutatási téma
Fokozatot szerzett (év)
dr. Megyeri-Pálffi Zoltán
dr. Balogh Judit
A névviselési jog történeti, elméleti, társadalmi és igazgatási aspektusainak komplex, összehasonlító vizsgálata
 2012
dr. Nyilas Anna
dr. Gyekiczky Tamás
A polgári per egyszerűsítésének és gyorsításának eszközei az európai jogrendszerekben, különös tekintettel a kis értékű követelésekre vonatkozó eljárásokra
 2011
dr. Bányai Orsolya
Prof. dr. Fodor László
Környezetvédelmi szempontok az energiaágazat szabályozásában, különös tekintettel a megújuló energiaforrásokra
 2013
dr. Végh Károly
dr. Szemesi Sándor, társ-témavezető: dr. Mihajlov Dobromir főtanácsadó, Alkotmánybíróság
A nemzetközi szervezetek és bíróságok szerepe a nemzetközi jogalkotásban
 
dr. Andorkó Imre Péter
Prof. dr. Csécsy György
Kisajátítás mint az ingatlanok tulajdonjogának eredeti szerzésmódja
 2013


2009. (abszolvált 1 fő, közülük fokozatot szerzett 1 fő)

Név
Témavezető
Kutatási téma
Fokozatot szerzett (év)
Kisné dr. Fazekas Flóra Valéria
Prof. dr. Várnay Ernő
A közösségi jog elsőbbsége
 2009