Dr. Madai Sándor

Dr. Madai Sándor

tanszékvezető egyetemi docens

ÁJK A/115. szoba
52/512-700/77120
 madai.sandor@law.unideb.hu
Kutatási területek: Vagyon elleni bűncselekmények, az „orvosi műhiba” büntetőjogi vonatkozásai

Research Interests: crimes against property, criminal concerns of „medical malpractice”


Fogadóóra: Kedd 8.30-9.30 

Office hours: Thuesdays 8.30-9.30 am

Oktatott tárgyak: Büntetőjog, Rendészeti igazgatás, Büntetőpolitika az új évszázad első évtizedeiben
Courses: Criminal Law, Law enforcement administration, Criminal policy in the first decade of 21st century

pdf Önéletrajz
CV - English


Publikációk/Publications

Kiemelt publikációk/Selectedpublications:
• A csalás (Bírói gyakorlat füzetek; 9.), Budapest: OPTEN, 2014.
• A rendészeti közszolgáltatások helyzete. In: Horváth M Tamás, Bartha Ildikó (szerk.): Gyűrűk és sugarak: Mit nyújt egy magyar város? Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2014
• A társadalmi tulajdon büntetőjogi védelmének hazai történetéhez (1945-1961). In: Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea Noémi (szerk.) Igazság, ideál és valóság: Tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére, Debrecen: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke, 2014
• About Regulation of Crimes against Property in Hungary. Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe 2: pp. 35-38. (2014)
• A költségvetési szervek vagyongazdálkodásával kapcsolatos korrupciós bűncselekmények Magyarországon – összefüggések a költségvetési szervek körében felmért korrupciós kockázati tényezőkkel. In: Szente Zoltán (szerk.): Elemzések a közszféra korrupciós kockázatairól: Gyűjteményes tanulmánykötet a 2011. évi integritás felmérés adataiból: ÁROP-1.2.4-09-2009-0002.sz. európai uniós kiemelt projekt, Budapest: Állami Számvevőszék, 2012
• A csalás büntetőjogi értékelése, Budapest: HVG-ORAC, 2011
• A „vagyon” és a „kár” büntetőjogi relációjának értelmezési lehetőségei. In: Fenyvesi Csaba (szerk.): A Magyar Büntetőjogi Társaság jubileumi tanulmánykötete. Budapest; Pécs: MBT, 2011
• Gondolatok az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértéséről, Belügyi Szemle: A Belügyminisztérium szakmai tudományos folyóirata 58:(2) pp. 87-103. (2010)
• Paradigmaváltás - kontinuitás? Magyar kodifikációs törekvések a csalás definiálására a 18. század második és a 19. század első felében, Jogtörténeti Szemle 1: pp. 13-19. (2010)
• Kiss Géza - Az elfeledett római jogász. In: Szabó Béla, Madai Sándor (szerk.): A Debreceni Tudományegyetem jogász rektorai (1915-1947), Debrecen: DE Jog- és Államtudományi Intézet - Liceum Art, 2002