Dr. Tóth Andrea Noémi

Dr. Tóth Andrea Noémi

egyetemi tanársegéd

 ÁJK A/221. szoba
 52/512-700/77109
 toth.andrea.n@gmail.com
Kutatási területek: Távoltartás, kényszerintézkedések a büntetőeljárásban

Research Interests: Restraining order, coercive measures in the criminal procedure


Fogadóóra:  Hétfő: 9.00 - 10.00 óráig (Május 8-i elmarad, helyette 11-én, csütörtökön 14:30-tól)
Office hours: Monday 9.00-10.00

Oktatott tárgyak: Büntető eljárásjog, szabálysértési eljárásjog
Courses: Criminal procedure

pdf Önéletrajz
pdf English CV

Publikációk/Publications

Kiemelt publikációk/Selected publications:

  • Távoltartás az Amerikai Egyesült Államokban , Büntetőjogi Szemle 2015/3, 101-106.
  • A távoltartás lélektana, Magyar Jog 2015/7-8. 407-416.
  • Múlt, jelen, jövő: Merre tart a távoltartás? Pro Futuro 2015/1, 84-100.
  • A távoltartás és az alapvető jogok, Jura 2015/1, 142-150.
  • A távoltartás jövője a büntetőeljárásban, In: Úton a bírói meggyőződés felé, A készülő büntetőeljárási törvény kodifikációja (szerk.: Elek Balázs, Miskolczi Barna), Printart-Press, Debrecen, 2015, 140-158
  • A zaklató távoltartása, Belügyi Szemle 2014/12, 99-114.
  • A sportrendezvény látogatásától való eltiltás, avagy új büntetés az új Btk.-ban, In: Igazság, ideál és valóság, Tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére (szerk.: Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea Noémi), Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke, 2014, 363-375. o.
  • Restraining order in the Hungarian legal system, Bratislava Legal Forum 2013, Konferencia utókiadványa http://lawconference.sk/bpf/sprava/files/zborniky/Session%20of%20Criminal%20Law.pdf 1083-1088.
  • Le systéme de l'injonction d'éloignement en Autriche, Curentul Juridic, 2013/3, 50-54.
  • A kiutasításról a bírói gyakorlat tükrében, Büntetőjogi szemle 2013/3, 67-73.