Dr. Sólyom Péter

Dr. Sólyom Péter

tanszékvezető, egyetemi docens

ÁJK A/216. szoba

 52/512-700/77453
 solyom.peter@law.unideb.huFogadóóra: Szerda: 11.00-12.00


Oktatott tárgyak:


Alkotmányjog I. II. III.
Magyar alkotmányjog II.
Alkotmány és politikai integráció
Demokrácia-elméletek
Nehéz jogi esetek

Bemutatás:

Sólyom Péter 2005 szeptembere óta a DE ÁJK oktatója. Nyolc évig tanított jogbölcseletet és államelméletet a Szabadfalvi József vezette Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszéken, 2013. július 1. óta a DE ÁJK Alkotmányjogi Tanszékének egyetemi adjunktusa.
Tudományos munkássága a jogelméleti vizsgálódások és a közjogi dogmatika közötti kapcsolatok feltárására irányul. Kutatásai során a magyar és a német jog- és államelméleti hagyomány vizsgálata mellett a közjogi alapfogalmak újraértelmezésére, illetve az alapjogi gyakorlat problémáira is figyelmet fordít. Rendszeresen tart szabadon választható kurzusokat és az érdeklődő hallgatók számára tömbösített hétvégi szemináriumokat.
Doktori disszertációját Alkotmány és politikai integráció címmel a miskolci Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában védte meg 2012 októberében. 
A Fundamentum emberi jogi folyóirat szerkesztője, a Somló Bódog Társaság alapítója és titkára, a Nemzetközi Jogfilozófiai Társaság (IVR) német szekciójának tagja. Somló Bódog tudományos hagyatékát feldolgozó Andreas Funkéval közösen szerkesztett könyve 2013-ban jelent meg Verzweifelt objektiv címmel a Böhlau kiadónál.
2014-ben az OEAD posztdoktori ösztöndíjával a Bécsi Egyetemen és a Hans Kelsen Institutban folytatott kutatásokat. A német közjogtudomány történetével fogalkozó könyve, Jogászi módszer és politika címmel 2016-ban jelenik meg a Gondolat Kiadónál.


pdf Önéletrajz 


Publikációk:

Újabb publikációk:
Mi, menekültek, Szuverén, 2016. október 27.

A közjogtudomány interpretív felfogásához.
In: A jogtudomány helye, szerepe és haszna. szerk. Bódig Mátyás, Ződi Zsolt, Budapest: Opten, 2016, 111-132.

Az igazolás kultúrája és a közjó. kozjavak.hu 2016. május 2.

Jogállam szódával. kozjavak.hu 2016. április 7.

Jogtechnika és jogpolitika között. Észrevételek Kelsen alkotmányelméletéhez. Közjogi Szemle, 2016/1, 1-7.

Zwischen Rechtstechnik und Rechtspolitik. Bemerkungen zu der Verfassungstheorie von Kelsen. In: Vorbedingungen des Rechts. Tagungen des Jungen Forums Rechtsphilosophie (JFR) in der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (IVR) im September 2014 in Passau und im April 2015 in Hamburg hg. von M. Abraham / T. Zimmermann / S. Zucca-Soest (ARSP-B), Franz Steiner Verlag, 2016, 105-117.

Christian Boulanger: Hüten, richten, gründen. Zeitschrift für Rechtssoziologie, 2016/1, 193-201.

Glória és árnyék. Egy könyv a német és a magyar alkotmánybíráskodás kezdeteiről, Fundamentum, 2015/2-3, 157-162.

A közjog és tudósai. kozjavak.hu 2015. december 7.

Verfassungsanalyse und Verfassungskritik. Die ungarische Verfassung im Spiegel zweier Neuerscheinungen. (Andreas Funkéval közösen) Der Staat, 2014/2, 331-349.

Alkotmánymódosítás mint alkotmánysértés? A Verfassungsdurchbrechung problémája a német alkotmányos hagyományban. In: Gárdos-Orosz Fruzsina - Szente Zoltán (szerk.) Alkotmányozás és alkotmányjogi változások Európában és Magyarországon, Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Kar, 2014, 153-172.

A bírósági törvények alkotmányos felülvizsgálata. Velencei Bizottság kontra Alkotmánybíróság. (13/2013 AB határozat kommentárja). Jogesetek Magyarázata, 2014/2, 13-28.

A szövegempirizmus elméleti és gyakorlati kérdései. Pro Futuro, 2014/2, 126-129. (Bencze Mátyással, Ficsor Krisztinával és Kovács Ágnessel közösen)
Főbb művek:

Jogászi módszer és politika. Fejezetek a német közjogtudomány történetéből.
Gondolat, 2016. 198.old

Verzweifelt objektiv. Tagebuchnotizen und Briefen aus den Nachlaß des ungarischen Rechtsphilosophen Felix Somló
(1873-1920), (Andreas Funkéval közösen) Köln – Weimar – Wien: Böhlau Verlag, 2013. 290 oldal